Andrzej Pieśla

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące aktywności ekonomicznej mieszkańców Pomorza Zachodniego w trzecim kwartale minionego roku. Osoby aktywne zawodowo stanowiły 54,9% populacji regionu w wieku 15 lat i więcej (o 1,6 p. proc. więcej niż przed rokiem). W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zwiększyła się liczba pracujących, a bezrobotnych pozostała na tym samym poziomie 25 tysięcy. Odnotowano spadek liczby biernych zawodowo. W konsekwencji tych zmian spadł wskaźnik obciążenia pracujących osobami niepracującymi.

W stosunku do II kwartału 2020 roku odnotowano wzrost liczby osób aktywnych zawodowo (o 2,1%) oraz spadek biernych zawodowo, który wyniósł o 2,6%. W wyniku zmian zachodzących na rynku pracy w III kwartale minionego roku spadł wskaźnik obciążenia pracujących osobami niepracującymi – na 1000 pracujących przypadało 887 osób niepracujących (wobec 946 w analogicznym okresie 2019 roku). Obciążenie pracujących osobami niepracującymi zmniejszyło się zarówno w miastach (z 938 do 906 osób), jak i na wsi (z 958 do 855 osób). Na dziesięciu aktywnych zawodowo mężczyzn w III kwartale 2020 roku przypadało sześciu biernych zawodowo, a w przypadku kobiet – jedenaście. Najwyższą aktywność zawodową wykazywały osoby w wieku 35-44 lata (87,0%), a najniższą – w wieku 55 lat i więcej (26,8%). Dla osób w wieku produkcyjnym współczynnik ten wyniósł 76,2% (wobec 73,8% przed rokiem). Na 10 osób z wykształceniem wyższym przypadało ośmiu aktywnych zawodowo, policealnym i średnim zawodowym – sześciu, średnim ogólnokształcącym oraz zasadniczym zawodowym – po pięciu, a gimnazjalnym i niższym – dwóch.

W III kwartale 2020 roku pracowało w województwie 705 tys. osób, wśród pracujących przeważali mieszkańcy miast (67,7%). W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. liczba pracujących była wyższa o 2,9%. Odnotowano wzrost liczby pracujących kobiet (o 2,9%), mieszkańców miast (o 1,9%), wsi (o 0,4%) oraz wśród populacji mężczyzn (o 0,3%). Wskaźnik zatrudnienia w omawianym okresie wyniósł 53,0%, przy czym mężczyzn charakteryzowała jego wyższa wartość (60,8%) niż w przypadku kobiet (45,8%). Wskaźnik zatrudnienia dla mieszkańców wsi wyniósł 54,0% i przewyższał wskaźnik notowany dla mieszkańców miast o 1,5 p. proc. Najwyższy wskaźnik zatrudnienia zanotowano wśród osób w wieku 35-44 lata (84,6%) oraz 45-54 lata (81,5%), a najniższy wśród osób w wieku 15-24 lata (25,0%). Dla osób w wieku produkcyjnym wskaźnik zatrudnienia osiągnął poziom 73,3% (wobec 72,4% przed rokiem).

W charakterze pracowników najemnych pracowało 588 tys. osób (83,4% ogółu pracujących), w tym 66,3% w sektorze prywatnym. Na czas nieokreślony pracowało 81,1% pracowników najemnych. Wśród nich przeważali mieszkańcy miast (70,4%) oraz mężczyźni (52,6%). W stosunku do analogicznego okresu 2019 r. liczba pracowników najemnych zwiększyła się 4,3%, podobnie w porównaniu z poprzednim kwartałem wzrosła o 3,0%. Liczba pracodawców i pracujących na własny rachunek wyniosła 109 tys. osób i była niższa zarówno wobec III kwartału 2019 r. oraz II kwartału 2020 r. o 6,8%. Liczba pomagających członków rodzin wzrosła w porównaniu do II kwartału 2020 r. (o 14,3%) oraz do analogicznego kwartału poprzedniego roku zwiększyła się o 100%.

Najliczniejsze grupy pracujących w III kwartale 2020 roku stanowili: specjaliści (17,2% ogółu pracujących), pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (15,5%), robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (15,2%), technicy i inny średni personel (14,0%) oraz operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (11,3%). Wśród pracujących kobiet najliczniejsze grupy tworzyli: specjaliści (24,5% ogółu pracujących kobiet), pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (21,4%), technicy i inny średni personel (17,0%) oraz pracownicy wykonujący prace proste (11,0%). Z kolei wśród mężczyzn najliczniejszymi grupami zawodowymi byli robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (23,8%), operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (18,3%) technicy i inny średni personel (11,9%) oraz specjaliści (11,1%). Spośród pracujących, którzy w ciągu badanego tygodnia przepracowali co najmniej 1 godzinę (705 tys.), 81,6% stanowiły osoby, które pracowały 40 godzin i więcej, a ich udział w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku zwiększył się o 1,0 p. proc . Najczęściej byli to mężczyźni (59,3%) i mieszkańcy miast (66,6%).

W III kwartale 2020 roku zbiorowość bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim liczyła 25 tys. osób i nie uległa zmianie w porównaniu do III kwartału 2019 roku, a w ciągu kwartału zwiększyła się o 20,0%. Przeciętny czas poszukiwania pracy wyniósł 6 miesięcy i w porównaniu z III kwartałem 2019 r. zmniejszył się o 1,6 miesiąca, a wobec poprzedniego kwartału wzrósł o 1,1 miesiąca. Według kategorii bezrobotnych najczęściej wśród bezrobotnych były osoby, które powróciły do pracy po przerwie (36,0%), podjęły pracę po raz pierwszy (32,0%) oraz osoby, które straciły pracę (24,0%).