Tomasz Augustyn

Zbyt wielu młodych ludzi nie kontynuuje wystarczająco długo nauki. Uciekamy stopniowo przed wysoką europejską średnią w tej dziedzinie, ale wciąż należymy do krajowych outsiderów.

W 2019 roku odsetek osób przedwcześnie kończących naukę i szkolenie wyniósł w Unii Europejskiej 10,2%. Innymi słowy, co dziesiąta osoba w wieku 18–24 lat z co najwyżej wykształceniem na poziomie średnim I stopnia (ISCED 0–2) nie była zaangażowana w dalsze kształcenie i szkolenie w ciągu czterech tygodni poprzedzających badanie. Państwa unijne starają się przeciwdziałać temu deficytowi. Celem strategii „Europa 2020” jest zmniejszenie liczby osób przedwcześnie kończących naukę do poziomu poniżej 10% do 2020 roku. Na razie wiele pozostaje do zrobienia, co pokazują dane opublikowane przez Eurostat.

Osoby przedwcześnie kończące naukę i szkolenie wśród osób w wieku 18 – 24 lata w Unii Europejskiej (2019 rok)

Źródło: Eurostat

Najniższymi odsetki takich mieszkańców mogą się poszczycić regiony w Europie Wschodniej i regiony stołeczne. W skali Unii Europejskiej najniższy odsetek osób przedwcześnie kończących naukę i szkolenie (1,7%) odnotowano w regionie przybrzeżnym Jadranska Hrvatska (Chorwacja). W trzech innych regionach nie więcej niż 1 na 50 młodych ludzi przedwcześnie zakończyła naukę w regionach stołecznych Czech i Litwy – Praga i region Sostinės (oba 1,9%) – oraz w greckim regionie Kentriki Makedonia (2,0%).

Z kolei najwyższy regionalny odsetek osób przedwcześnie kończących naukę i szkolenie często występował w regionach wyspiarskich i / lub peryferyjnych Unii. Jest bowiem wysoce prawdopodobne, że nieproporcjonalnie wysoki odsetek studentów musi tam opuścić dom rodzinny, jeśli chcą studiować na określonym kierunku studiów wyższych. Przyczynia się to bezpośrednio do zwiększenia koncentracji osób wcześnie kończących naukę. Ich odsetek był również stosunkowo wysoki w większości regionów południowej Europy oraz w Bułgarii i Rumunii. Największy udział osób wcześnie kończących naukę miał miejsce w południowo-wschodnim regionie Bułgarii Yugoiztochen, w 2019 roku wyniósł tam 27,2%.

Odsetek osób wcześnie kończących naukę i szkolenie był stosunkowo niski w zachodnich państwach członkowskich Unii Europejskie, ale ich dawne centra przemysłowe często odnotowywały nasilenie omawianego zjawiska. Miało to miejsce na przykład w prowincji Liège (Belgia) czy też Nord-Pas de Calais (Francja).

Pomorze Zachodnie nie ma szczególnych powodów do zadowolenia. Jeszcze niedawno w województwie – podobnie jak w skali całej Unii Europejskiej – nawet co dziesiąta młoda osoba nie kontynuowała kształcenia. W roku 2019 w stosunku do lat wcześniejszych ten odsetek uległ zmniejszeniu do poziomu 7,7 %, to jednak wciąż jeden z najgorszych wyników w skali kraju, przy ogólnopolskiej średniej wynoszącej 5,2 %. Jedynie na Warmii i Mazurach notowano w ostatnich latach znacząco gorsze wyniki, ostatnio wartość wskaźnika dobijała tam do 11 %. W niewielkim stopniu na ocenę pozycji Pomorza Zachodniego wpływa brak danych dla niektórych regionów.

Osoby przedwcześnie kończące naukę i szkolenie wśród osób w wieku 18 – 24 lata w województwach (2019 rok)

Źródło: Eurostat