Andrzej Pieśla

Nigdzie indziej w Polsce tak wiele osób nie korzysta regularnie z Internetu.

Wzrasta również odsetek gospodarstw domowych z dostępem do Internetu. W 2020 r. wartość ta dla Polski wyniosła 90,4% i była wyższa o 19,9 p. proc. w porównaniu z 2012 r. Wartość powyżej średniej krajowej odnotowało 10 województw, w tym największa wystąpiła w województwie mazowieckim (92,5%), a następnie – w wielkopolskim (91,8%), warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim (po 91,2%). Najniższy odsetek gospodarstw domowych z dostępem do Internetu był w województwie podlaskim (84,7%), lubuskim (85,9%) i lubelskim (87,2%). Dla Polski Wschodniej wartość ta wyniosła 88,9%, a dla województwa śląskiego – 90,3%.W porównaniu do 2012 r. znaczący wzrost wykazało województwo świętokrzyskie (o 33,8 p. proc.), warmińsko-mazurskie (o 29,9 p. proc.), dolnośląskie (24,9% p.proc.) oraz opolskie (o 24,6 p. proc.). Najmniejszy wzrost odnotowano w województwie podkarpackim (o 7,3 p. proc.), lubelskim (o 15,6 p. proc.) i pomorskim (o 15,9 p. proc.). W Polsce Wschodniej odsetek gospodarstw domowych z dostępem do Internetu wzrósł o 20,0 p. proc. w stosunku do 2012 r.

Pomorze Zachodnie wyróżniał w tym okresie wysoki odsetek liczby osób korzystających z internetu. Wynosił on w regionie 89,6% w przypadku ogółu korzystających (wyższy był jedynie na Dolnym Śląsku – 89,8%, a także na Śląsku – 89,7%, przy średniej dla kraju wynoszącej 86,8%), natomiast w przypadku osób korzystających z internetu regularnie – 86,5% (wartość najwyższa przy średniej dla kraju wynoszącej 81,4%).

Zarówno dostęp do Internetu, jak i rodzaj posiadanych łączy internetowych zróżnicowany był ze względu na typ gospodarstwa, klasę miejsca zamieszkania oraz stopień urbanizacji. Dostęp do Internetu częściej posiadały gospodarstwa domowe z dziećmi niż bez nich. Uwzględniając klasę miejsca zamieszkania, odsetek gospodarstw z Internetem większy jest w dużych miastach (93,8% w roku 2021) niż w mniejszych oraz na obszarach wiejskich (91,8%), a biorąc pod uwagę stopień urbanizacji – najwyższy jest na terenach wysoko zurbanizowanych (93,7% w roku 2021).

Poziom informatyzacji gospodarstw domowych okazał się szczególnie istotny w okresie pandemii. W 2021 r. prawie 16% osób w wieku 16–74 lata sprawowało opiekę nad dzieckiem objętym obowiązkiem nauczania zdalnego. Wskaźnik ten był wyższy wśród kobiet (19,5%) niż mężczyzn (12,0%) oraz wśród osób z wyższym wykształceniem (24,3%) niż średnim (13,3%) i niższym (4,9%). Sprawowanie opieki nad dzieckiem objętym zdalnym nauczaniem najczęściej wskazywały osoby w grupie wiekowej 35–44 lata (40,3%). Uwzględniając podział terytorialny kraju, najwyższy wskaźnik odnotowano w województwach opolskim (19,1%) oraz dolnośląskim (18,7%), natomiast najniższy – w kujawsko-pomorskim (7,0%) oraz świętokrzyskim (10,7%). W województwie zachodniopomorskim był on stosunkowo wysoki, wynosił 15,2%.