Andrzej Pieśla

Zadaniem ministerialnego zespołu będzie wypracowanie porozumienia sektorowego na rzecz funkcjonowania i rozwoju polskich portów morskich o znaczeniu regionalnym i lokalnym oraz przystani morskich.

W Ministerstwie Infrastruktury ma powstać zespół ds. wypracowania porozumienia sektorowego na rzecz funkcjonowania i rozwoju polskich portów morskich o znaczeniu regionalnym i lokalnym – Jego celem będzie zapewnienie lepszej koordynacji działań podejmowanych przez interesariuszy w tych małych portach. W połowie stycznia przekazano do konsultacji z interesariuszami, gminami, zarządami portów projekt zarządzenia Ministra Infrastruktury ws. powołania takiego zespołu z prośbą o przekazanie stanowisk. Ministerstwo Infrastruktury oczekuje ich do połowy lutego. Zespół ma ruszyć w marcu.

Zespół ma być organem pomocniczym Ministra Infrastruktury. Przewodniczyć ma mu sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej. Poza nim w skład zespołu wejdą dyrektorzy urzędów morskich w Gdyni, Szczecinie, burmistrz Stepnicy, prezes spółki „Szkuner” Sp. z o.o. we Władysławowie, prezesi zarządów portów w Elblągu, Policach, Darłowie, Helu, Kołobrzegu i Ustce oraz prezesi Związku Małych Portów Morskich oraz Związku Miast i Gmin Morskich.

W uzasadnieniu powołania zespołu napisano, że „zarówno porty morskie o znaczeniu regionalnym i lokalnym, jak i przystanie morskie charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem pod względem ich położenia, powierzchni, infrastruktury, a także pełnionych funkcji (przeładunkowo-składowych, żeglugi pasażerskiej, obsługi rybołówstwa, żeglarstwa, przemysłu stoczniowego, handlu paliwami, etc.). Niezależnie od powyższego zróżnicowania, wszystkie porty i przystanie są ważnymi biegunami rozwoju lokalnego, regionalnego i krajowego, stanowiąc nie tylko ogniwa stricte gospodarcze, lecz także społeczne, związane z tworzeniem bezpieczeństwa państwa etc. Specyfika działania oraz znaczne wzajemne zróżnicowanie portów morskich o znaczeniu regionalnym i lokalnym, jak i przystani morskich uzasadniają wypracowanie poświęconego im odrębnego dokumentu, tj. porozumienia sektorowego na rzecz zapewnienia ich funkcjonowania i dalszego rozwoju – o którym mowa w <<Programie rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku>>, przyjętym uchwałą nr 100 Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku” (M.P. poz. 1016). W związku z powyższym konieczne jest powołanie Zespołu, który opracuje porozumienie sektorowe na rzecz funkcjonowania i rozwoju polskich portów morskich o znaczeniu regionalnym i lokalnym oraz przystani morskich”.