Tomasz Augustyn

Władze lokalne i regionalne powinny znaleźć się w samym sercu planu odbudowy Unii Europejskiej – zaznaczył marszałek Olgierd Geblewicz podczas debaty poświęconej zarządzaniu kryzysowemu związanemu z panedmią Covid-19 i planowi odbudowy gospodarczej. Dyskusja odbyła się w Europejskim Komitecie Regionów. Przywódcy lokalni i regionalni poparli propozycje Komisji Europejskiej, dzięki którym UE będzie mogła bezpośrednio reagować na przyszłe kryzysy.

Konieczne jest przyjęcie przepisów, które w czasach kryzysu umożliwią regionom i miastom szybsze wdrożenie wsparcia płynącego z Unii Europejskiej. To najważniejszy wniosek z pandemii COVID-19 i najgłośniejszy głos płynący z debaty w Europejskim Komitecie Regionów z komisarzem UE ds. zarządzania kryzysowego Janezem Lenarčičem. Przedstawiciele europejskich samorządów nie kryli zadowolenia z elastycznego podejścia Komisji Europejskiej do wydatkowania funduszy UE na walkę ze skutkami pandemii. Ponadto wyrazili poparcie dla wzmocnienia działania rescEU, które jest częścią unijnego mechanizmu ochrony ludności i które udostępnia unijne zasoby nadzwyczajne, takie jak samoloty i sprzęt medyczny, by pomagać społecznościom dotkniętym kryzysami.

– UE powinna być lepiej przygotowana, skoordynowana i wyposażona. UE potrzebuje większych zasobów i kompetencji, aby działać szybciej w czasach kryzysu. Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie dodatkowej kwoty 2 mld euro nie ma jednak nic wspólnego z koniecznością. Musi to być stały fundusz UE, a nie jednorazowa rezerwa. Należy również wprowadzić zmiany strukturalne, aby umożliwić samorządom lokalnym i regionalnym bezpośredni dostęp do funduszy UE i wsparcie w przypadku kryzysu. Jesteśmy gotowi współpracować z Komisją Europejską w celu wzmocnienia odporności naszych regionów, miast i wsi w całej Europie – mówił przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Apostolos Tzitzikostas.

Podczas debaty komisarz UE odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe Janez Lenarčič potwierdził, że podmioty lokalne i regionalne mają kluczowe znaczenie w sytuacjach kryzysowych i odgrywają kluczową rolę w działaniach zapobiegawczych. Niezbędna jest więc jeszcze lepsza współpraca między Komisją a Europejskim Komitetem Regionów.

– Dla mnie jako komisarza ds. zarządzania kryzysowego ważne jest wysłuchanie głosu Europejskiego Komitetu Regionów, gdy przedstawimy nowy wniosek ustawodawczy w dziedzinie ochrony ludności. Nowe przepisy dotyczące ochrony ludności w UE mają wpływ na poziomy regionalne i lokalne, które w dużym stopniu odczuwają skutki takich kryzysów o dużym oddziaływaniu, ponieważ możemy obserwować pandemię COVID-19 – mówił komisarz Lenarčič.

Zdaniem marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza w nowych przepisach Unia Europejska powinna należycie docenić służby ochrony zdrowia, ale i pracowników handlu, transportu, edukacji, rolnictwa oraz wszystkich sektorów, które okazały wyjątkową odpowiedzialność i solidarność z europejczykami. Konieczne jest również wyciągnięcie wniosków płynących z pandemii.

– Przede wszystkim musimy unowocześnić nasze systemy opieki zdrowotnej i inwestować w sektor farmaceutyczny, aby lepiej przygotować się na sytuacje zagrożenia zdrowia. Kryzys Covid-19 ujawnił wrażliwość europejskich łańcuchów dostaw. Dlatego musimy zmniejszyć naszą zależność od krajów trzecich i wzmocnić naszą europejską bazę przemysłową. W końcu musimy przyspieszyć ożywienie gospodarcze, aby utrzymać działalność gospodarczą, utrzymać te istniejące miejsca pracy oraz pomóc tworzyć nowe stanowiska, a także świadczyć usługi naszym obywatelom. Plany Next Generation EU odniosą sukces, jeśli zostaną omówione i uzgodnione z regionami, miastami, miasteczkami i wsiami. Władze regionalne i lokalne muszą znaleźć się w centrum ożywienia gospodarczego w UE – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

Jeszcze w marcu Europejski Komitet Regionów uruchomił internetową platformę wymiany, która umożliwia władzom lokalnym i regionalnym wymianę najlepszych praktyk w zakresie reagowania na pandemię COVIDA 19, a także ocenę reakcji UE. Zaproponowano w nim również ustanowienie unijnego mechanizmu nadzwyczajnego w dziedzinie zdrowia, aby pomóc miastom i regionom w zatrudnianiu dodatkowego personelu medycznego, zakupie większej ilości wyrobów medycznych, świadczeniu usług w zakresie intensywnej opieki medycznej, a także zapewnieniu narzędzi i materiałów sanitarnych dla szpitali i szkół, które zostały w dużej mierze uwzględnione w unijnych planach naprawy.