Andrzej Pieśla

Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane prezentujące potencjał i skalę produkcji sektora rolnego w województwie zachodniopomorskim w roku 2022.

W 2022 r. wyższe niż przed rokiem były zbiory zbóż ogółem, buraków cukrowych, rzepaku i rzepiku oraz owoców z drzew i krzewów owocowych w sadach, a niższe – zbiory ziemniaków. Zmniejszyło się pogłowie świń i drobiu, ale wzrosła liczebność stada bydła i owiec. Więcej skupiono żywca drobiowego i mleka krowiego, a mniej zbóż, warzyw, owoców, ziemniaków, żywca wieprzowego i wołowego. Odnotowano znaczny wzrost cen skupu produktów objętych obserwacją: zbóż, ziemniaków, żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego oraz mleka krowiego.

W 2022 r. pod zasiewy przeznaczono 733,4 tys. ha, co stanowiło wzrost o 1,4% w stosunku do roku wcześniejszego. W ogólnej powierzchni zasiewów największy areał – 436,2 tys. ha (59,5% – o 3,2 p. proc. mniej niż w 2021 r.) zajmowały zboża ogółem (zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi, łącznie z kukurydzą na ziarno, gryką, prosem i pozostałymi zbożowymi). Największy udział w strukturze zasiewów zbóż miały: pszenica (36,4%), żyto (16,0%) oraz pszenżyto (15,3%). Największy spadek obszaru upraw dotyczył jęczmienia jarego (o 25,0%) i pszenżyta jarego (o 23,9%). Pod uprawę roślin pastewnych przeznaczono 70,3 tys. ha, (9,6% powierzchni zasianej i zasadzonej, o 4,0% mniej niż przed rokiem), wśród roślin przemysłowych dominującą uprawą był rzepak i rzepik zajmująca 15,7% powierzchni zasiewów w województwie (wzrost o 20% w stosunku rok do roku), a ziemniaki zajmowały areał stanowiący 10,8 tys. ha, czyli o 6,5% mniej niż rok wcześniej (1,5% udziału w strukturze zasiewów). Ogólna powierzchnia paszowa roślin pastewnych uprawianych w plonie głównym wyniosła 220,8 tys. ha i w stosunku do roku poprzedniego była mniejsza o 12,5 tys. ha, tj. o 5,4%. Powierzchnia upraw warzyw gruntowych (łącznie z uprawą w ogrodach przydomowych) liczyła 3,0 tys. ha. W odniesieniu do poprzedniego roku w 2022 r. zanotowano spadek tego obszaru o 24,1%.

Struktura zbiorów zbóż w 2022 r

 

Przy plonie 49,1 dt z 1 ha (wyższym o 18,0% niż w 2021 r.) produkcja ziarna zbóż ogółem w 2022 r. wyniosła 2143,2 tys. ton i była wyższa od produkcji z poprzedniego roku o 13,8%. Dominujący udział w ilości zebranego ziarna miały pszenica oraz pszenżyto – odpowiednio 41,4% i 15,4%. Produkcja ziemniaków wyniosła 328,4 tys. ton, tj. o 3,8% mniej w porównaniu z 2021 r., z 1 ha otrzymano przeciętnie 303 dt ziemniaków. Produkcja buraków cukrowych rozliczona według dostaw do cukrowni w 2022 r. wyniosła 1116,5 tys. ton, tj. o 7,5% więcej niż w 2021 r.  W 2022 r. zebrano też 73,4 tys. ton warzyw, tj. o 39,0% więcej niż w 2021 r.

Pogłowie bydła w województwie zachodniopomorskim w czerwcu 2022 r. liczyło 118,0 tys. szt., co stanowiło 1,8% ogólnego pogłowia w kraju. W porównaniu z rokiem poprzednim liczebność stada wzrosła o 5,5%. Stado podstawowe krów liczyło 46,3 tys. szt., pogłowie świń w województwie ukształtowało się na poziomie 175,2 tys. szt. (spadek o 15,8% w porównaniu z rokiem poprzednim), pogłowie owiec (w czerwcu 2022 r.) wynosiło 11,4 tys. szt., a stado drobiu – 11359,5 tys. szt., (tj. o 11,2% mniej niż w analogicznym okresie 2021 r., z przewagą drobiu kurzego, który stanowił 98,0% pogłowia ogółem). Pod względem pogłowia drobiu województwo zachodniopomorskie z udziałem 5,7% zajmowało 5. lokatę w kraju.

Struktura stada bydła w 2022 r.

W 2022 r. od zachodniopomorskich producentów skupiono produkty rolne o łącznej wartości 4280,1 mln zł (według cen bieżących, bez podatku VAT), tj. o 38,5 % wyższej niż przed rokiem. Wartość produktów roślinnych stanowiła 48,9% ogólnej wartości produktów, a zwierzęcych – 51,1%. W przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wartość skupu ukształtowała się na poziomie 4612 zł (wobec 3329 zł w 2021 r.). Udział województwa zachodniopomorskiego w skupie zbóż ogółem wyniósł 8,8% (4. lokata w kraju). Przeciętna cena ziemniaków była wyższa niż przed rokiem o 57,3% – za 1 dt ziemniaków jadalnych (bez wczesnych) w skupie płacono średnio 90,88 zł. Producenci przekazali do skupu 135,8 mln l mleka, tj. o 1,7% więcej niż rok wcześniej. W przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych skup mleka stanowił 146 l, a od 1 krowy uzyskano przeciętnie 2931 l. Skup jaj kurzych konsumpcyjnych zwiększył się w stosunku do roku wcześniejszego o 1,0% i wyniósł 44,1 mln szt.

Pełne opracowanie dostępne jest TUTAJ

 

Czytaj także: