Andrzej Pieśla

W grupie wiekowej w wieku 15 – 24 lata aktywny zawodowo jest co trzeci mieszkaniec Pomorza Zachodniego. Na koniec 2019 roku grupa bezrobotnych do 25 roku życia liczyła 4 537 osób i była najmniej liczna od momentu powstania województwa zachodniopomorskiego. Wartość tego wskaźnika spadła w ciągu roku o ponad 5 punktów procentowych. Analizę sytuacji młodych na rynku pracy województwa przygotował Wojewódzki Urząd Pracy.

Zgodnie z wynikami reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL GUS), w IV kwartale 2019 roku współczynnik aktywności zawodowej (procentowy udział aktywnych zawodowo danej kategorii w ogólnej liczbie ludności danej kategorii) ludności w województwie zachodniopomorskim wyniósł 53,3% wobec 55,2% w analogicznym okresie ubiegłego roku. Różnił się on w poszczególnych grupach wiekowych, a dla osób w wieku 15 – 24 lata wyniósł 32,4% tj. 5,3 pkt proc. mniej niż przed rokiem i był to największy spadek spośród wszystkich grup wiekowych. Największą aktywnością zawodową na koniec 2019 roku wykazywały się osoby w wieku 45 – 54 lata tj. 84,6%, o 1,7 pkt proc. więcej w skali roku. W skali kraju największą aktywność zawodową w przedziale do 25 roku życia wykazywały osoby zamieszkujące województwo wielkopolskie – 44,3%. Najmniej aktywne na rynku pracy były młode osoby z województwa podkarpackiego – 28,9% i z województwa lubuskiego – 29,3%.  Średnia dla kraju w IV kwartale 2019 roku kształtowała się na poziomie 56,0% (w roku 2018 – 56,1%), z kolei w grupie wiekowej 15 – 24 lata wyniósł 34,9% (34,7% rok wcześniej).

Wskaźnik zatrudnienia (procentowy udział pracujących danej kategorii w ogólnej liczbie ludności danej kategorii) w IV kwartale 2019 roku w województwie zachodniopomorskim wyniósł 51,7% wobec 53,5% w roku 2018. W grupie osób w wieku 15 – 24 lata notowano wyraźny spadek wskaźnika zatrudnienia, o 3,3 pkt proc. z 35,1% na 31,8%. Wskaźnik zatrudnienia mieszkańców Polski w IV kwartale 2019 roku wyniósł 54,4% wobec 54,0% rok wcześniej, a wśród osób w wieku 15 – 24 lata wzrósł o 1,7 pkt proc. do 32,1%. W grupie województw najwyższy wskaźnik notowano w województwie wielkopolskim – 40,5%. Zdecydowanie niższy poziom zatrudnienia odnotowano wśród młodych osób zamieszkujących województwo podkarpackie – 24,2%.

Z wyników BAEL GUS zrealizowanego w IV kwartale 2019 roku, wynika, że w województwie zachodniopomorskim właśnie wśród młodych notowano najwyższą stopę bezrobocia (procentowy udział bezrobotnych danej kategorii w liczbie aktywnych zawodowo danej kategorii, liczony według metodologii BAEL GUS). Dla osób w wieku 25 – 34 lata wynosiła ona 4,2% i była o 0,8 pkt proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem roku wcześniejszego. Wyraźny spadek bezrobocia w ciągu 2019 roku zaobserwowano wśród najmłodszych badanych z 5,2% na 2,1%.

Najwięcej bezrobotnych do 25 roku życia na koniec grudnia 2019 roku zarejestrowanych było w województwie mazowieckim – 13,9 tys. osób (11,3% bezrobotnych w regionie), a najmniej w województwie lubuskim – 2,2 tys. osób (11,9% bezrobotnych w regionie). Odsetek osób z badanej grupy wśród zarejestrowanych bezrobotnych jest zróżnicowany terytorialnie. W siedmiu województwach był on niższy niż średnio w Polsce, dotyczy to także województwa zachodniopomorskiego, gdzie na koniec 2019 roku kształtował się na poziomie 10,9% (11,1% przed rokiem).

Na koniec 1999 roku kategoria osób bezrobotnych do 25 roku życia w województwie zachodniopomorskim liczyła blisko 34,8 tys. osób (26,6% ogółu bezrobotnych). Na koniec 2019 roku według rejestrów powiatowych urzędów pracy ich liczba spadła do poziomu 4,5 tys. osób, czyli najniższego od momentu rozpoczęcia prowadzenia statystyk bezrobocia rejestrowanego w układzie województw, obowiązującym od 1999 roku. W porównaniu z 2018 rokiem spadek w grupie najmłodszych bezrobotnych liczył 551 osób. W dalszym ciągu w porównaniu z latami ubiegłymi zauważalny jest także systematyczny spadek udziału tej grupy bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych (z 19,7% na koniec 2009 roku do 10,9% na koniec 2019 roku).

Liczba bezrobotnych do 25 i 30 roku życia oraz ich udział procentowy

w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim w latach 1999 – 2019

Źródło: WUP Szczecin

W skali województwa najwięcej bezrobotnych do 25 roku życia na koniec 2019 roku zarejestrowanych było w powiecie szczecineckim – 494 osoby wobec 503 osób przed rokiem. W Szczecinie w rejestrach pozostawały 244 osoby wobec 258 rok wcześniej. Najmniej bezrobotnych z analizowanej grupy notowano w Świnoujściu tj. 29 osób. W porównaniu z końcem 2018 roku spadek liczby najmłodszych bezrobotnych notowano w 20 powiatach, największy w powiatach białogardzkim i świdwińskim, o 79 osób. Udział bezrobotnych do 25 roku życia w ogóle bezrobotnych w powiatach na koniec 2019 roku wahał się od 5,0% w Koszalinie do 13,6% w powiecie choszczeńskim.

Z danych dotyczących struktury młodych bezrobotnych według płci wynika, że większość z nich stanowiły kobiety – blisko 70%. W przypadku miejsca zamieszkania przeważali młodzi zamieszkujący tereny wiejskie. Statystyki dotyczące wykształcenia badanej grupy informują, że najwięcej z nich posiadało wykształcenie gimnazjalne i niższe – 34,1% w grupie do 25 roku życia i 29,3% wśród bezrobotnych do 30 roku. życia. Wyraźna różnica widoczna jest w przypadku wykształcenia wyższego. Dyplom uczelni wyższej posiadało 4,2% bezrobotnych do 25 roku życia i 11,5% do 30 roku życia Analizowane dane potwierdziły brak doświadczenia zawodowego nierzadko oczekiwanego przez pracodawców. Stażu pracy nie posiadało 35,6% bezrobotnych do 25 roku życia i 25,5% do 30 roku życia. Według danych z końca 2019 roku największa grupa młodych bezrobotnych pozostawała w ewidencji urzędów pracy w ujęciu wojewódzkim od jednego do 3 miesięcy. Analiza struktury zawodowej młodych bezrobotnych według zawodów i specjalności pokazała, że na koniec 2019 roku najwięcej z nich posiadało zawód sprzedawcy, a kolejne lokaty zajmowały osoby w zawodach kucharza i fryzjera. Mniejszą liczbę zarejestrowanych niż na koniec 2018 roku notowano także w grupie bezrobotnych do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki. Struktura zawodowa absolwentów informuje, że znaczna część z nich nie uzyskała zawodu (absolwenci liceów, szkół gimnazjalnych i podstawowych oraz osoby które nie uzyskały dokumentu potwierdzającego zdany egzamin zawodowy). W ogólnym „napływie” absolwentów w 2019 roku osoby bez zawodu stanowiły 34,8%. Zarówno w przypadku rejestracji, jak i stanu na koniec 2019 roku największe grupy zawodowe tworzyli absolwenci z grupy wielkiej zawodów specjaliści, a następnie technicy i inny średni personel oraz pracownicy usług i sprzedawcy. Szczegółowa analiza zawodowa bezrobotnych absolwentów informuje, że są to głównie osoby w zawodach: sprzedawca, kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych.

Pełna analiza dostępna jest pod adresem:

https://www.wup.pl/images/uploads/II_DLA_INSTYTUCJI/statystyka_analizy_badania/analizy_i_opracowania/2019/Sytuacja_os%C3%B3b_m%C5%82odych_na_rynku_pracy_w_wojew%C3%B3dztwie_zachodniopomorskim_w_2019_roku.docx.pdf