Tomasz Augustyn

Mieszkańcy trzech zachodniopomorskich wsi przez blisko rok pracowali nad planami działań dla swoich małych ojczyzn.

Istota rozwoju społecznego i ekonomicznego polega na dokonywaniu się realnej zmiany w lokalnych środowiskach, w miejscu życia i pracy ludzi, którzy dokonują politycznych wyborów, tworzą społeczeństwo, są konsumentami. Jakość ich losu powinna stanowić punkt odniesienia dla zmian dokonywanych na poziomie kraju czy regionu. Jeszcze ważniejsze jest jednak to, by w samych lokalnych środowiskach pojawiała się zdolność do świadomego i ukierunkowanego podejmowania decyzji rozwojowych.

Taka jest istota projektu realizowanego przez Polską Fundację Społeczeństwa Przedsiębiorczego. W jego ramach mieszkańcy trzech miejscowości z obszaru Pomorza Zachodniego zdiagnozowali stan swoich lokalnych środowisk i postawili przed sobą pytania o kierunki rozwoju. Efektem ich prac było stworzenie Planów Odnowy Miejscowości z określeniem wstępnych założeń projektów, których realizacja pozwoli doprowadzić do realnego podniesienia jakości życia.

Działania projektowe realizowano w Różańsku, Chłopowie i Rychnowie. To miejscowości o odmiennym charakterze i w gruncie rzeczy o zróżnicowanym potencjale oraz potrzebach. Ich identyfikacji służyły warsztaty strategiczne, ankiety kolportowane wśród mieszkańców, rozmowy z trenerami. W ich trakcie mieszkańcy odkrywali swoje potencjały, spierali się, formułowali pomysły i dochodzili do niespodziewanych konkluzji. Przede wszystkim – przebywali ze sobą i rozmawiali z zaangażowaniem, co ich łączy i co dla nich ważne. W efekcie wypracowano dokumenty z jasno zarysowanymi wizjami rozwoju oraz koncepcjami działań realizacyjnych, uwzględniającymi przybliżone koszty i czas realizacji oraz zakres działań, które mogą być podjęte przez samych mieszkańców. W przypadku każdego z Planów Odnowy Miejscowości będą one prezentowane lokalnemu samorządowi jako oczekiwania mieszkańców na konkretna interwencję.

Przy okazji mieszkańcy Różańska, Chłopowa i Rychnowa zawierają kontrakty społeczne – nieformalne umowy wyrażające wolę wspólnego zabiegania o wprowadzenie w życie zapisów Planów Odnowy Miejscowości. Takie porozumienia służą podkreśleniu zaangażowania w proces, woli realizacji wspólnych zamierzeń, przywiązana do swojego środowiska. Pod kontraktami może podpisać się każdy, kto utożsamia się postanowieniami mieszkańców tych wsi oraz pragnie wyrazić dla nich swoje poparcie. To ważny i nowatorski sposób podnoszenie na wyższy poziom idei demokracji lokalnej jako żywej i twórczej praktyki rzeczywiście powiązanej z realnym życiem i potrzebami.

Z założeniami i efektami realizacji projektu oraz powstałymi w jego wyniku Planami Odnowy Miejscowości można się zapoznać TUTAJ