Tomasz Augustyn

Przedstawicielstwa środowisk pokoleniowych to pomysł na wzmacnianie efektywnego zarządzania lokalnymi społecznościami. Pomorze Zachodnie właśnie wnosi w tę ideę własny, cenny wkład.

Rząd przyjął projekt zmian w ustawach: o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym oraz o samorządzie województwa. Nowe regulacje mają dopuścić możliwość utworzenia młodzieżowych rad gminy i powiatu oraz młodzieżowych sejmików województwa. Miałyby one charakter konsultacyjno-doradczy i przysługiwałyby im inicjatywy uchwałodawcze. Rady miałyby opiniować projekty uchwał dotyczących młodzieży, brać udział w opracowaniu działań strategicznych gminy na rzecz młodzieży i podejmować działań na rzecz młodzieży. Młodzieżowa rada gminy będzie mogła zostać utworzona na wniosek co najmniej jednej piątej ustawowego składu rady gminy bądź wójta gminy, albo organizacji pozarządowych, lub uczniów i studentów szkół oraz uczelni z terenu danej gminy.

Na wyższych szczeblach samorządu takie same kompetencje co rady gminne miałyby młodzieżowe rady powiatu (powoływane na wniosek co najmniej jednej piątej ustawowego składu rady powiatu, zarządu powiatu, organizacji pozarządowych oraz uczniów i studentów szkół oraz uczelni z terenu danego powiatu) i młodzieżowe sejmiki województw (powoływane na wniosek co najmniej jednej piątej ustawowego składu sejmiku województwa, zarządu województwa, organizacji pozarządowych oraz uczniów i studentów szkół oraz uczelni z terenu danego województwa).

Inicjatywa  ma na celu zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w życie publiczne i udostępnienie im narzędzia do wpływania na kształt życia wspólnot lokalnych. Młodzież ma tym samym zdobywać pierwsze doświadczenia, jeśli chodzi o aktywność publiczną i społeczną. To cenna inicjatywa sprzyjająca racjonalizacji systemu zarządzania i pełniejszego integrowania go z potrzebami, doświadczeniami i współpracą samych mieszkańców. W tym kontekście uwagę zwracają potrzeby innych środowisk, w tym wychodząca im naprzeciw inicjatywa powoływania w gminach Rad Seniorów. Poświęcony im projekt – „Profesjonalne i zaangażowane Rady Seniorów” – realizuje w województwie zachodniopomorskim Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego w oparciu o dotację w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG. Nadrzędnym celem projektu jest wszechstronne wsparcie gminnych rad seniorów, tak aby jak najefektywniej mogły realizować swoje funkcje konsultacyjne, doradcze i inicjatywne w działaniach na rzecz środowiska osób starszych. Właśnie zakończył się pierwszy etap rekrutacji do udziału w projekcie. W kolejnym kroku w szkoleniach i warsztatach dla członków rad seniorów wezmą udział: Dębnowska Rada Seniorów, Goleniowska Rada Seniorów, Miejska Rada Seniorów w Karlinie, Miejska Rada Seniorów w Wałczu, Rada Seniorów Miasta Sławno, Rada Seniorów Miasta Świdwin oraz Rada Seniorów Gminy Maszewo.

Zarówno w przypadku ogólnopolskiego rozwiązania aktywizacji w sferze publicznej młodzieży, jak i odniesieniu do rad seniorów wzmacnianych na Pomorzu Zachodnim kluczowe dla właściwego sukcesu będzie mądre zaangażowanie lokalnych samorządów. Jeśli potraktują rady jak wartościowych partnerów mogą w nich zyskać ogromne wsparcie w osiąganiu długofalowych celów rozwojowych. Przede wszystkim zaś nie powinny obawiać się konkurentów do sprawowania władzy. Rady seniorów i rady młodzieży powinny służyć także budowaniu świadomości tego, czym władza jest i jak buduje się jej autorytet na wspieraniu woli działania wszystkich mieszkańców, stosownie do ich wieku, potrzeb, doświadczeń i woli działania.