Tomasz Augustyn

W ostatnich dniach radni województwa pomorskiego podjęli uchwałę o strategii rozwoju regionu do 2030 roku. Idzie ona tropem wcześniejszej o kilka lat strategii dla Pomorza Zachodniego, dominuje w niej wizyjne, horyzontalne spojrzenie na rozwój regionu

Przygotowywanie dokumentu stanowiło najważniejszy etap programowania rozwoju województwa pomorskiego do roku 2030. Prace nad strategią trwały ponad dwa lata – rozpoczęły się w styczniu 2019 roku. W jej powstanie od samego początku zaangażowane były różne środowiska, m.in. przedstawiciele samorządów lokalnych, instytucji publicznych, organizacji gospodarczych i społecznych, a także liczne grono ekspertów akademickich. Debatę nad określeniem kierunków rozwoju województwa pomorskiego zainaugurowała konferencja zorganizowana12 kwietnia 2019 r. w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej. W ramach konsultacji społecznych zgłoszono ponad 1300 uwag horyzontalnych i szczegółowych w formie 92 opinii pisemnych złożonych przez instytucje publiczne, sektor pozarządowy, przedsiębiorstwa, uczelnie oraz osoby prywatne. Wpływ na przebieg prac nad dokumentem miała trudna sytuacja spowodowana pandemią COVID-19. Zwrócono wówczas uwagę na kolejne kluczowe wyzwania związane z bezpieczeństwem zdrowotnym i umiejętnością elastycznego reagowania na kryzysy zewnętrzne. Projekt dokumentu otrzymał pozytywną opinię ministra funduszy i polityki regionalnej.

Dokument wyznacza trzy wzajemnie uzupełniające się i równie ważne cele strategiczne. Są nimi: trwałe bezpieczeństwo, otwarta wspólnota regionalna i odporna gospodarka. Jednym z głównych założeń jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Województwo pomorskie, z racji nadmorskiego położenia, jest szczególnie zagrożone występowaniem ekstremalnych zjawisk, do których należą, m.in. intensywne opady, porywiste wiatry, burze, sztormy i powodzie. Stąd tak duża waga przywiązywana do działań polegających na monitorowaniu stanu środowiska, przeciwdziałaniu jego degradacji, przy jednoczesnym dążeniu do tzw. neutralności klimatycznej. Chodzi tutaj o ograniczanie emisji zanieczyszczeń oraz stworzenie warunków do przekształcenia regionu w krajowego lidera produkcji zielonej energii i technologii ekoefektywnych. Wśród pozostałych celów strategicznych na najbliższe znalazły się m.in. wykorzystanie technologii cyfrowych w życiu codziennym, administracji publicznej i biznesie, a także wzrost międzynarodowej konkurencyjności gospodarczej, w tym aktywności eksportowej pomorskich firm, poprawa jakości usług edukacyjnych, rozwój działań w zakresie promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej, rozwój oferty transportu zbiorowego oraz infrastruktury dróg publicznych.

W części dokumentu zatytułowanej Wymiar terytorialny przedstawiono ofertę rozwojową dedykowaną poszczególnym obszarom funkcjonalnym województwa. Na potrzeby opracowania Strategii w województwie określone zostały cztery subregiony: chojnicki (powiaty: chojnicki, człuchowski i kościerski), słupski (powiaty: bytowski, lęborski, słupski i miasto Słupsk), nadwiślański (powiaty: kwidzyński, malborski, starogardzki, sztumski oraz tczewski) i metropolitalny (Gdańsk, Gdynia i Sopot oraz powiaty: gdański, kartuski, nowodworski, pucki i wejherowski). Analiza zróżnicowania społeczno-gospodarczego województwa pomorskiego wskazuje na dysproporcje w wielu obszarach, w szczególności między subregionem metropolitalnym, a pozostałą częścią województwa.

Z kolei w rozdziale poświęconym obszarom współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej Strategia definiuje wyzwania i obszary tematyczne, w których kluczowe znaczenie odgrywa współpraca międzyregionalna i międzynarodowa, w szczególności z sąsiednimi województwami i partnerami w regionie Morza Bałtyckiego. Sąsiedztwo z województwami ościennymi, w tym z zachodniopomorskim, tworzy szereg istotnych uwarunkowań, wymagających i tworzących możliwe i pożądane pola współpracy w zakresie m.in. kształtowania powiązań przyrodniczych obszarów chronionych w ramach korytarzy ekologicznych, Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi, doskonalenia systemu transportowego, kształtowania spójnej sieci międzynarodowych i międzyregionalnych tras rowerowych jako produktów turystycznych, kształtowania międzynarodowego szlaku morskiego wzdłuż Bałtyku, rozwoju społeczeństwa cyfrowego, pogłębiania relacji instytucjonalnych rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, w tym w ramach wdrażania strategii inteligentnych specjalizacji oraz rozwoju systemów opieki zdrowotnej.

Na ostatnim etapie prac projekt Strategii został uzupełniony o oczekiwania naszego samorządu wobec władz centralnych. Jest ich w dokumencie łącznie 40, dotyczą zarówno struktury finansów publicznych, jak i utrzymującego się niewystarczającego poziomu decyzyjności samorządów terytorialnych na wszystkich poziomach.

Z całym dokumentem można się zapoznać się na stronie internetowej: https://strategia2030.pomorskie.eu/