Andrzej Pieśla

Pierwsze środki z nowego unijnego rozdania na Pomorzu Zachodnim zostaną przekazane na rozwój sektora mikro, małej i średniej przedsiębiorczości.

Eurofundusze z nowego rozdania na Pomorzu Zachodnim w pierwszej kolejności przeznaczane zostaną na rozwój pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców .Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oficjalnie podpisał umowy o wartości ponad 66 mln zł.  To środki na usługi rozwojowe, a więc różnego rodzaju kursy zawodowe, szkolenia, studia podyplomowe. Pierwsze środki z nowego unijnego rozdania zostaną przekazane na rozwój sektora mikro, małej i średniej przedsiębiorczości. Usługi dostępne będą w Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Do tej pory w Polsce nikt takich umów jeszcze nie zawarł ze środków dedykowanych perspektywie 2021-2027.

W poprzedniej perspektywie finansowej – dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego – ze wsparcia skorzystało 9 210 MMŚP. System popytowy umożliwiał przedsiębiorcy samodzielne wybranie szkolenia, kursu usług doradczych, studiów podyplomowych itp. z puli oferowanej w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Następnie przedsiębiorca otrzymywał refundację w wysokości od 50 do 80% kosztów.  Aby ułatwić ubieganie się o refundację funkcjonowali operatorzy Podmiotowego Systemu Finansowania. Podobnie będzie wyglądało to w perspektywie finansowej 2021-2027. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (instytucja pośrednicząca wdrażanie FEPZ) do dofinansowania wybrał dwóch operatorów. Otrzymają oni łączną kwotę 66 445 490 zł dofinansowania ze środków programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego. Funkcję operatorów pełnić będzie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska Fundacja Przedsiębiorczości. I właśnie z przedstawicielami tych organizacji marszałek województwa Olgierd Geblewicz zawarł w ostatnich dniach umowy.

–   Cieszę się, że w końcu uruchamiamy nową perspektywę finansową. Zaczynamy od człowieka, a więc inwestycji w naszych mieszkańców i pracowników. Dajemy im możliwości podnoszenia kwalifikacji i kompetencji. Do tej pory przeszkoliliśmy ponad 30 tys. osób. Dzisiaj przekazujemy środki europejskie, które pozwolą na przeszkolenie kolejnych 9 tys. osób.  Wszyscy chcemy się rozwijać, podnosić nasze kompetencje, ponieważ rynek i gospodarka zmieniają się – mówił Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Wsparciem zostanie objętych co najmniej 2350 MMŚP oraz 8800 ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Każdy przedsiębiorca będzie mieć swobodę wyboru, z którym operatorem chce współpracować. Poziom dofinansowania dla jednego uczestnika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie może przekroczyć kwoty 7 500 zł i jednocześnie 50% kosztów usługi rozwojowej. Ale są wyjątki. Dofinansowanie kosztów usługi rozwojowej w odniesieniu do podmiotów działających w obszarze Inteligentnych Specjalizacji Pomorza Zachodniego wyniesie 60%. Taki sam poziom dofinansowania dotyczy usług w zakresie zielonych umiejętności oraz dla pracowników przedsiębiorstw powyżej 55 lat. Z kolei dofinansowanie usług dla firm, które prowadzą do nabycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyniesie 80%. Wybrani przez WUP w Szczecinie operatorzy przygotowują się do wdrożenia usług. Środki powinny być dostępne na początku przyszłego roku.