Tomasz Augustyn

Pomorze Zachodnie jako jeden z sześciu polskich regionów zyskuje wsparcie Komisji Europejskiej w ramach mechanizmu REACT-EU. Zyska na tym m.in. służba zdrowia.

Komisja Europejska przyznała dodatkowe środki w wysokości 136 mln euro na rzecz sześciu programów operacyjnych (PO) objętych Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego w Polsce w ramach Wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy (REACT-EU). Środki te pomogą polskim regionom wspierać systemy opieki zdrowotnej w walce z pandemią koronawirusa oraz inwestować w transformację ekologiczną i cyfrową.

Województwo zachodniopomorskie otrzymuje dodatkowo 18,7 mln euro. Część tych środków zostanie wykorzystana na inwestycje w lepszy i bardziej odporny system opieki zdrowotnej. Środki te przeznaczone będą głównie na wsparcie infrastruktury szpitali, tak aby długoterminowe usługi diagnostyczne i usługi opieki zdrowotnej mogły być świadczone w bezpieczny sposób zarówno w przypadku zakaźnych, jak i pozostałych pacjentów. Inna część tych środków wesprze zieloną transformację, na przykład energooszczędne renowacje budynków mieszkalnych.

W Małopolsce przyznane przez Komisję Europejską środki w kwocie 33,5 mln euro zwiększą kapitał obrotowy na infrastrukturę zdrowotną i lokalnych przedsiębiorców. Środki te sfinansują kompleksowe wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz poprawią dostępność usług zdrowotnych, na przykład poprzez inwestycje w e-zdrowie. W województwie pomorskim 21,7 mln euro zostanie przeznaczone na wsparcie lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Pomogą one również w przeciwdziałaniu długoterminowym negatywnym skutkom zdrowotnym pandemii COVID-19, zwiększając dostępność i jakość usług rehabilitacyjnych dla pacjentów kardiologicznych, neurologicznych i pacjentów z chorobami płuc cierpiących na powikłania zdrowotne. W województwie lubelskim prawie 26 mln euro zostanie zainwestowane w odnawialne źródła energii oraz w MŚP. Środki te poprawią także dostępność sektora opieki zdrowotnej, dzięki inwestycjom np. w e-zdrowie, tak aby zmniejszyć ryzyko wykluczenia społecznego. Przyczynią się one również do transformacji ekologicznej w regionie, np. poprzez wsparcie energooszczędnej renowacji budynków publicznych. W województwie warmińsko-mazurskim 20 mln euro zostanie skierowane na pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników oraz sektora opieki zdrowotnej. Środki te zapewnią również bardzo potrzebne wsparcie na rzecz podstawowej opieki zdrowotnej i innych podmiotów medycznych świadczących stacjonarne i całodobowe usługi zdrowotne dla pacjentów, w tym rehabilitację po skutkach ubocznych zakażenia COVID-19. Z kolei w województwie świętokrzyskim dodatkowe 15,9 mln euro zostanie w pełni wykorzystane na wsparcie efektywności energetycznej w sektorze publicznym, na przykład na pokrycie zapotrzebowania na ogrzewanie w dwóch największych szpitalach w regionie. 100 proc. przydziału w ramach REACT-EU w regionie zostanie przeznaczone na wydatki związane ze zmianą klimatu.

W ramach Next Generation EU REACT-EU zapewnia uzupełnienie programów polityki spójności o 50,6 mld euro (w cenach bieżących) w latach 2021 i 2022. Środki koncentrują się na wspieraniu odporności rynku pracy, miejsc pracy, MŚP i rodzin o niskich dochodach, a także na tworzeniu przyszłościowych fundamentów zielonej i cyfrowej transformacji oraz zrównoważonej odbudowy społeczno-gospodarczej zgodnie z celami REACT-EU i zaleceniami dla poszczególnych krajów na 2020 r. REACT-EU weszło w życie w dniu 24 grudnia 2020 r. i może finansować wydatki z mocą wsteczną od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.