Andrzej Pieśla

Prawie 62 % odcinków dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad znajduje się w stanie dobrym. Na Pomorzu Zachodnim takich dróg jest nawet 75 %. Według państwowego zarządcy infrastruktury w regionie potrzeby inwestycyjne w tym zakresie są najmniejsze w kraju.

Według raportu GDDKiA na koniec 2019 roku w zarządzanych przez nią i koncesjonariuszy autostrad sieci dróg krajowych zidentyfikowano następujący udział odcinków dróg w poszczególnych stanach technicznych: 12,7%, tj. drogi o łącznej długości prawie 3 000 km, było w stanie złym, 22,0%, tj. drogi o łącznej długości ponad 5 000 km – w stanie  niezadowalającym,  63,0%, tj. drogi o łącznej długości prawie 14 500 km – w stanie dobrym. Niespełna 13% sieci dróg krajowych wymaga przeprowadzenia różnego rodzaju pilnych remontów.

Na poprawę aktualnego stanu dróg istotny wpływ miała liczba inwestycji drogowych zrealizowanych w 2019 roku. Według raportu największym procentowym udziałem dróg w stanie dobrym może pochwalić się białostocki oddział GDDKiA, gdzie takich tras było 75 %. Trzeba jednak uznać, że w województwie zachodniopomorskim stan dróg wojewódzkich jest – przynajmniej na tle kraju – jest więcej niż zadowalający.

Na Pomorzu Zachodnim w 2019 roku 73,9% dróg krajowych znajdowało się w stanie dobrym, 20,2 % w stanie niezadowalającym, a 5,9 % w stanie złym. Stan dobry dróg krajowych lokował region na 2. pozycji wśród najwyżej sklasyfikowanych (po Podlasiu – 75 % ogółu dróg w województwie). W przypadku dróg o stanie niezadawalającym Pomorze Zachodnie lokuje się w krajowej średniej oscylującej między 18 a 25 % dla poszczególnych regionów (odstawała Małopolska z 39,3 % dróg w takim stanie, na drugim biegunie województwo łódzkie z 15,1 %). Tak mało dróg złych, jak województwo zachodniopomorskie, nie ma natomiast żaden inny region w kraju, podczas gdy w województwie lubuskim stanowią one 25,8 % ogółu dróg krajowych, a w kujawsko – pomorskim – 22,5%.

Ocena stanu dróg w województwie zachodniopomorskim

Źródło: GDDKiA

Niejednorodność ogólnego stanu technicznego nawierzchni w poszczególnych oddziałach GDDKiA wynika ze zróżnicowanych rozkładów klas poszczególnych parametrów technicznych. Koleiny występują przeważnie w województwie wielkopolskim, podkarpackim, dolnośląskim oraz podlaskim. Niskie właściwości przeciwpoślizgowe notowane są przeważnie w województwach południowych oraz centralnej Polsce. Wskaźnik natychmiastowych potrzeb stanowiący stosunek długości sieci w stanie złym do długości sieci zarządzanej w danym oddziale GDDKiA w przypadku województwa zachodniopomorskiego wynosi 0,06 (przy średniej dla kraju równej 0,14) i jest zdecydowanie najniższy spośród regionów. Największe łączne potrzeby remontowe, identycznie jak w roku ubiegłym, występują w województwach: małopolskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim i lubelskim. Potrzeby remontowe nawierzchni jezdni, wymagające natychmiastowej interwencji, w zakresie modernizacji są największe i wynoszą 4 mld zł. Dla wszystkich rodzajów zabiegów potrzeby natychmiastowe szacowane są na kwotę 4,5 mld zł. W większości województw dominują problemy z odcinkami wymagającymi natychmiastowego wykonania zabiegów modernizujących i powierzchniowych.

Wśród przyczyn regionalnego zróżnicowania stanu dróg autorzy raportu wskazują na duże różnice w obciążeniu sieci dróg krajowych w poszczególnych województwach. Zgodnie z wynikami Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 roku, na zamiejskiej sieci dróg krajowych, zdecydowanie największe obciążenie ruchem, wynoszące ponad 20 000 poj./dobę, wystąpiło w województwie śląskim. Duże obciążenie ruchem, wynoszące średnio ponad 13 000 poj./dobę, zarejestrowano również w województwach: małopolskim, łódzkim, mazowieckim i dolnośląskim. Tymczasem w województwach warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim wystąpiło najmniejsze obciążenie ruchem sieci dróg krajowych, wynoszące poniżej 8 000 poj./dobę.

W zarządzie GDDKiA na koniec ubiegłego roku było 17,7 tys. km dróg. Raport nie obejmuje odcinków dróg krajowych, którymi nie zarządza GDDKiA, czyli m.in. odcinków dróg przebiegających przez miasta na prawach powiatu, z wyłączeniem dróg ekspresowych i autostrad.

Raport o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych na koniec 2019 roku: https://www.gddkia.gov.pl/frontend/web/userfiles/articles/r/raporty_18751/2019/Raport%20stan%20na%20koniec%202019_korekta.pdf