Tomasz Augustyn

Nieco ponad 40 organizacji przypadających na 10 tysięcy mieszkańców to przyzwoity wynik. Gdyby szukać regionalnej specjalizacji, to są nią koła łowieckie.

Pomorze Zachodnie w licznych diagnozach przedstawiane jest jako region o stosunkowo niskich wartościach wskaźników kapitału społecznego. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego można wnioskować, ze ten stan rzeczy stopniowo ulega zmianie. W ciągu poprzedniej dekady wyraźnie rosła liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców regionu, a ich nasycenie należy już do najwyższych w kraju.

Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych wpisanych do rejestru REGON w 2020 r. w Polsce wyniosła łącznie 150,5 tys. podmiotów (tj. o 37,5% więcej niż w 2011 r. i o 2,5% więcej niż w 2019 r.). W przeliczeniu na 10 tys. ludności na przestrzeni lat 2011–2020 ich liczba wzrosła (z 28 w 2011 r. do 39 w 2020 r.). Największy wzrost wskaźnika w odniesieniu do 2011 r. wystąpił w regionie warszawskim stołecznym (16 fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności), dolnośląskim i zachodniopomorskim (po 13), natomiast najmniejszy – w śląskim i mazowieckim regionalnym (po 8). W Polsce Wschodniej liczba tych podmiotów na 10 tys. ludności stopniowo zwiększała się – od 29 w 2011 r. do 39 w 2020 r. W końcu 2020 r. najwięcej fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. ludności przypadło w regionie warszawskim stołecznym (60), dolnośląskim (43), warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim (po 42) i wielkopolskim (41).

W roku 2020 województwo zachodniopomorskie skupiało 4% ogółu organizacji sektora non-profit działających w Polsce. Udział regionu w ogóle potencjału sektora wyższy był w obszarze kół łowieckich (6% podmiotów w całym kraju) i stowarzyszeń sportowych (5,3%) województwo nie posiada z kolei w ogóle kółek rolniczych (co czwarte znajdowało się w województwie wielkopolskim), niewielki był też jego udział w ogólnej liczbie społecznych podmiotów wyznaniowych (2,8%). Dla porównania region warszawski stołeczny skupiał 10% ogółu wszystkich podmiotów sektora non-profit działających na terenie Polski, blisko 27% wszystkich fundacji. Aż 42% wszystkich podmiotów z sektora non-profit działających w Warszawie stanowiły fundacje, w województwie pomorskim było to 20%, a w Wielkopolsce – 13%. Wyrazem siły sektora pozarządowego w Wielkopolsce jest fakt, że w tym regionie działano 16% wszystkich kół gospodyń wiejskich. Ochotnicze straże pożarne odgrywają z kolei szczególnie dużą rolę w potencjale sektora pozarządowego mazowieckiego obszaru regionalnego (Mazowsze bez Warszawy), w 2020 roku było to 28,6% wszystkich działających tam organizacji.