Andrzej Pieśla

Przedstawiciele jedenastu państw członkowskich UE i sąsiednich krajów partnerskich z całego Morza Bałtyckiego przygotowują kolejna edycję programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego.

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 był programem współpracy transnarodowej, który wspiera rozwój kooperacji integracji terytorialnej między państwami członkowskimi UE leżącymi w regionie Bałtyku (Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa, Litwa, Polska, Szwecja, północne regiony Niemiec), a także krajami partnerskimi – Norwegią, Białorusią i północno-zachodnimi regionami Rosji.

W perspektywie finansowej realizowanej w latach 2014-2020 budżet programu obejmował 264 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 6 milionów euro ze środków Norwegii oraz 8,8 milionów euro z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. W projektach musiało uczestniczyć przynajmniej trzech partnerów z trzech różnych krajów programu, w tym co najmniej dwóch państw Unii Europejskiej objętej programem. W ramach programu wspierane były projekty dotyczące współpracy w dziedzinach: innowacyjności, efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz zrównoważonego transportu. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na priorytet 1 (Potencjał dla innowacji) oraz 2 (Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi). Program ten stanowi również wsparcie dla realizacji Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Programem zarządzał Bank Inwestycyjny Szlezwik-Holsztyn (Niemcy), Wspólny Sekretariat mieścił się w Rostocku i Rydze.

Przedstawiciele państw członkowskich UE i sąsiednich krajów partnerskich z całego Morza Bałtyckiego przygotowują kolejna edycję programu. Istnieje wyraźna zgoda co do tego, że program będzie się koncentrował na czterech priorytetach, tj. społeczeństwo innowacyjne, mądre gospodarowania zasobami wodnymi, społeczeństwo neutralne dla klimatu; i zarządzanie współpracą. Najpełniej odzwierciedlają one potrzeby współpracy transnarodowej określone przez kraje programu na następne siedem lat. Ramy tematyczne programu zostały zatwierdzone w grudniu 2020 roku. Priorytety programu są dostosowywane do dwóch celów polityki UE na lata 2021–2027: inteligentniejszej Europy i bardziej ekologicznej Europy, a także do celu w zakresie zarządzania współpracą. Członkowie Wspólnego Komitetu Programowego uzgodnili, że przyszły program zaoferuje kilka rodzajów projektów. Obejmuje to nowy rodzaj małych projektów, które wydają się atrakcyjne dla nowych beneficjentów, którzy wchodzą do transnarodowego otoczenia Interreg.

Podczas lutowego spotkania organizacyjnego członkowie Wspólnego Komitetu Programowego omówili, w jaki sposób skutecznie ustanowić systemy zarządzania, finansów i kontroli. Przyjęto wprowadzenie dalszych uproszczeń z korzyścią dla wnioskodawców i partnerów projektu, w tym uproszczenie procedury oceny pomocy państwa w ramach programu. Kolejne posiedzenie Komitetu planowane jest na koniec marca. Podczas tego spotkania rozpoczną się dyskusje na temat przyszłego budżetu programu, a także terminów i procedur dotyczących rund składania wniosków. Sfinalizowanie prac nad dokumentem ma nastąpić do połowy roku, a jego zatwierdzenie przez Komisję Europejską do końca roku. W tym czasie można było również zaplanować rozpoczęcie pierwszej rundy aplikacyjnej.