Tomasz Augustyn

Sejm uchwalił ustawę o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto. Będzie on zgodny z unijną metodologią statystycznego podziału kraju na tzw. NUTS-y i wyliczania w ten sposób PKB.

GUS będzie obliczał średnią wartość PKB na jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat dla obszarów jednostek terytorialnych na poziomach: makroregionów, regionów i podregionów zgodnie z Klasyfikacją Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS). Jest to standard geograficzny służący do statystycznego podziału państw członkowskich UE (ich terytoriów gospodarczych) na trzy poziomy regionalne o określonej liczbie ludności. NUTS-y służą również kształtowaniu regionalnych polityk państw członkowskich i są niezbędne do przeprowadzania analiz stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego regionów. Od 1 stycznia 2018 roku  w Polsce funkcjonuje 97 jednostek NUTS: NUTS 1 – makroregiony (grupujące województwa) – 7 jednostek, NUTS 2 – regiony (województwa lub ich części) – 17 jednostek, NUTS 3 – podregiony (grupujące powiaty) – 73 jednostki.

Zgodnie z ustawą, średnia wartość PKB na jednego mieszkańca będzie ogłaszana – tak jak obecnie – w obwieszczeniu, w „Monitorze Polskim” – do 31 października drugiego roku po roku kończącym okres ostatnich trzech lat. Według ostatnich dostępnych danych w 2018 roku ponad 1/2 krajowej wartości produktu krajowego brutto została wytworzona w 5 regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim.Udziały poszczególnych regionów w generowaniu PKB w 2018 roku były znacznie zróżnicowane – od 2,0% w regionie opolskim do 17,4% w regionie warszawskim stołecznym. Wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2018 roku kształtowała się na poziomie od 37,1 tys. zł w regionie lubelskim (67,4% średniej krajowej) do 121,2 tys. zł w regionie warszawskim stołecznym (220,2% średniej krajowej). Najwyższy poziom PKB na 1 mieszkańca uzyskany w 2018 roku w regionie warszawskim stołecznym przewyższał ponad 3-krotnie wartość PKB na 1 mieszkańca regionu lubelskiego, w którym odnotowano najniższy jego poziom.

W województwie zachodniopomorskim w roku 2018 PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiło 45700 złotych, co stanowiło 83 % średniej krajowej.