Andrzej Pieśla

Komisja Europejska zaprasza do wyrażenia zainteresowania partnerstwami tematycznymi w zakresie pilotażowych międzyregionalnych projektów innowacyjnych, wspierających reagowanie i odbudowę w następstwie pandemii koronawirusa.

Komisja Europejska zabiega o zainteresowanie ze strony ponadnarodowych partnerstw między władzami regionalnymi i innymi zainteresowanymi podmiotami, takimi jak uniwersytety, ośrodki badawcze, klastry i MŚP, które są gotowe pilotować międzyregionalne partnerstwa innowacyjne, mające na celu ułatwienie komercjalizacji i zwiększenie skali działalności międzyregionalnych projektów innowacyjnych oraz zachęcanie do inwestycji biznesowych. Unia Europejska chce pomóc regionom w wykorzystaniu możliwości wynikających z kryzysu, rozwijaniu odporności oraz przechodzeniu ekologicznej i cyfrowej transformacji w celu odbudowy najbardziej dotkniętych sektorów, takich jak sektory zdrowia i turystyki.

W ramach zaproszenia zostanie udzielone wsparcie na rzecz międzyregionalnych partnerstw w czterech obszarach tematycznych. Partnerstwo na rzecz rozwoju medycznego łańcucha wartości polegać ma na opracowywaniu produktów lub wyrobów medycznych umożliwiających stawianie czoła koronawirusowi na każdym poziomie łańcucha wartości, tj. od koncepcji do dystrybucji. Partnerstwo w zakresie bezpiecznego zarządzania odpadami medycznymi koresponduje z tematem gospodarki o obiegu zamkniętym w dziedzinie zdrowia. Inny rodzaj partnerstwa obejmuje projekty zachęcające do rozwoju zrównoważonej i cyfrowej turystyki. Wreszcie partnerstwo dotyczące rozwoju technologii wodorowych w wysokoemisyjnych regionach będzie realizowane przykładowo poprzez przekształcanie istniejących kopalni węgla, hut lub zakładów produkcyjnych.

Do końca 2021 r. każde z wyselekcjonowanych partnerstw powinno określić zestaw działań mających na celu przyspieszenie wprowadzania innowacji, komercjalizacji i zwiększenia skali działalności międzyregionalnych projektów inwestycyjnych. Wybrane partnerstwa powinny również dokonać analizy przeszkód finansowych i prawnych utrudniających komercjalizację i zwiększenie skali działalności, oraz rozwinąć współpracę z innymi unijnymi programami i inicjatywami. Ponadto wybrane partnerstwa będą musiały współpracować z ustanowionymi partnerstwami w ramach innych obszarów wchodzących w skład trzech tematycznych platform inteligentnej specjalizacji.

W podobnej formule pod koniec 2017 roku wybrano osiem partnerstw międzyregionalnych zgłoszonych do Komisji Europejskiej. W każdym z nich rolę lidera i koordynatora pełnił jeden lub kilka regionów. Uzyskały one wsparcie ze strony specjalnych zespołów Komisji z udziałem ekspertów z kilku obszarów tematycznych. Eksperci doradzali, jak najlepiej łączyć różne fundusze unijne w celu finansowania projektów innowacyjnych i jak sprawić, by plan biznesowy i plan inwestycyjny mogły uzyskać finansowanie z banków. Oprócz tego praktycznego wsparcia ze strony Komisji każde partnerstwo mogło skorzystać z usług doradztwa zewnętrznego do wartości 100 000 euro za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na działalność demonstracyjną, zwiększenie skali działalności i komercjalizację. Mając na względzie tamte pozytywne doświadczenia, Komisja postanowiła wykorzystać tę samą koncepcje działania w celu zachęcenia regionów do połączenia sił w reakcji na pandemię koronawirusa.

Zaproszenie będzie otwarte przez 6 tygodni, tj. do 7 września 2020 r. (godz. 23.00 czasu obowiązującego w Brukseli). Całkowity budżet przedsięwzięcia finansowanego ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 400 000 euro na rozwinięcie czterech partnerstw tematycznych (do kwoty 100 000 euro na każde z nich).