Andrzej Pieśla

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki opublikował zestawienie na temat sytuacji finansowej gmin, powiatów i samorządu województwa. Zostało ono przygotowane we współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową. Tradycyjnie najlepszą kondycją wykazują się jednostki samorządu terytorialnego w otoczeniu dużych ośrodków miejskich i w pasie wybrzeża. W regionie podwyższa się skala dochodów własnych oraz poziom wynagrodzenia w samorządach.

Z danych wyłania się obraz sytuacji  zachodniopomorskich jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2019 roku oraz zmiany wartości wskaźników względem roku 2018. Informacja uwzględnia w szczególności udział dochodów własnych gmin, powiatów i samorządu województwa w dochodach, relację nadwyżki operacyjnej do dochodów, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, relację zobowiązań do dochodów, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wskaźnik bezrobocia. Analiza ukazuje dystans pomiędzy poszczególnymi jednostkami oraz oddalenie od lidera – jednostki o najwyższej wartości indeksu w danej grupie.

W porównaniu z rokiem 2018 w większości samorządów wrósł poziom wykonanych dochodów własnych oraz wykonanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Kwota zadłużenia utrzymała się na zbliżonym poziomie, za wyjątkiem miast na prawach powiatu, w przypadku których znacząco wzrosła. Zdecydowana większość jednostek samorządu terytorialnego na przestrzeni roku 2019 odnotowała spadek wskaźnika bezrobocia.

Wśród gmin wiejskich najwyższe pozycje w zestawieniu uzyskały Dobra, Kołobrzeg i Kołbaskowo, w gronie gmin wiejsko – miejskich – Mielno, Gościno i Police, w kategorii gmin miejskich – Kołobrzeg, Darłowo i Szczecinek, a w gronie powiatów ziemskich – gryfiński, policji i koszaliński. W tej ostatniej grupie zwraca uwaga wysoka 4. pozycja powiatu łobeskiego, który na przestrzeni lat borykał się z niskim poziomem rozwoju i słabą kondycją lokalnych samorządów. Dziś sytuacja powiatu jest stosunkowo niezła, choć poszczególne gminy z tego obszaru zajmują odległe pozycje w swych kategoriach.

Pełniejsza informacja o zestawieniu pod adresem:

https://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/12123/(20200430.114919).w_rio_za_2019_ost.pdf