Andrzej Pieśla

Od 2004 roku systematycznie maleje różnica pomiędzy stopą bezrobocia w Polsce a w województwie zachodniopomorskim, od 8,5 do 1,5 pkt. proc. w 2019 roku. W latach 2004 – 2019 stopa bezrobocia w województwie zachodniopomorskim zmniejszyła się o 20,8 pkt. proc.

Na sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 23 lipca 2020 roku radni zapoznali się z oceną sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim oraz sprawozdania z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ubiegłym roku. Według danych przedstawionych przez WUP na koniec grudnia 2019 roku w rejestrach urzędów pracy na obszarze kraju pozostawało łącznie ponad 866,4 tys. osób bezrobotnych. To o 10,6% mniej niż rok wcześniej. Zarejestrowani stanowili 5,2% cywilnej ludności aktywnej zawodowo, o 0,6 pkt. proc. mniej niż na koniec 2018 roku. Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim wyniosło 6,7%, wobec 7,4% w analogicznym okresie roku poprzedniego, a najwyższe niezmiennie notowano w województwie warmińsko – mazurskim tj. 9,0%. Z kolei najmniejszym bezrobociem na koniec 2019 roku charakteryzowało się województwo wielkopolskie – 2,8% (o 0,4 pkt. proc. mniej niż przed rokiem). W grudniu 2019 r. w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego liczba bezrobotnych zmalała we wszystkich województwach, w największym stopniu w województwie śląskim (o 17,0%) oraz lubuskim (o 16,7%). W województwie zachodniopomorskim odnotowano spadek liczby zarejestrowanych w porównaniu z końcem 2018 roku o 9,1%.

Od 2004 roku systematycznie maleje różnica pomiędzy stopą bezrobocia w Polsce a w województwie zachodniopomorskim, od 8,5 do 1,5 pkt. proc. w 2019 roku. W latach 2004 – 2019 stopa bezrobocia w województwie zachodniopomorskim zmniejszyła się o 20,8 pkt. proc.

Na koniec grudnia 2019 roku w rejestrach Powiatowych Urzędów Pracy na obszarze województwa zachodniopomorskiego znajdowało się łącznie 41 770 osób bezrobotnych tj. o 4 232 osoby (9,2%) mniej niż w analogicznym miesiącu 2018 roku. Z wyliczeń GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim na koniec 2019 roku wyniosła 6,7% i była niższa o 0,7 pkt. proc. w odniesieniu do roku 2018. Spadki bezrobocia w skali roku odnotowano we wszystkich powiatach regionu.

WUP jest instytucją koordynującą regionalną politykę rynku pracy przez przygotowanie i realizację Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia. prace zmierzające do opracowania Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2019 rok Urząd rozpoczął w listopadzie 2018 roku. Poprzedzilo je zapoznanie się z wytycznymi zawartymi w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na 2019 rok, jak również w innych dokumentach krajowych i regionalnych, a także analiza dokumentów Unii Europejskiej określających pożądane kierunki działań polityki rynku pracy. Sporządzono projekt „Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2019 rok” w dniu 23 lipca 2019 roku przyjęty do realizacji. W marcu 2019 roku rozpoczęto działania mające na celu przygotowanie Sprawozdania z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2018 rok. Radnym przedstawiono sprawozdanie podsumowujące poprzedni rok pod kątem zrealizowanych oraz rozpoczętych działań i inicjatyw na rzecz lokalnego rynku pracy, a konieczność jego sporządzenia wynika z rozdziału 3. Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2018 rok, pod nazwą „Monitorowanie wykonania zadań i sprawozdawczość”. W listopadzie 2019 roku zainicjowano działania zmierzające do powstania Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2020 rok. Do końca roku skierowano pytania do partnerów rynku pracy dotyczące planowanych do realizacji w 2020 roku działań na rzecz zatrudnienia.

Pełna treść  dokumentu „Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim oraz sprawozdanie z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2019 roku” dostępna jest pod adresem:

http://bip.rbip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/sprawozdaniezdzialalnosciwupzal.do225_0.pdf