Andrzej Pieśla

Ostatnie miesiące na zachodniopomorskim rynku pracy to stosunkowo wysokie wartości wskaźnika wolnych miejsc pracy i mała w skali kraju nowopowstających etatów.

Dane na ten temat opublikował Główny Urząd Statystyczny. Na koniec II kwartału liczba wolnych miejsc pracy w Polsce wynosiła 81,4 tys. (chodzi o w podmioty gospodarki narodowej i ich jednostki lokalne zatrudniające co najmniej 1 osobę). To o 4,9 tys., tj. o 6,4% więcej niż w końcu I kwartału. Nieobsadzonych było 17,0 tysięcy nowo utworzonych miejsc pracy. W końcu II kwartału największą liczbą wolnych miejsc pracy dysponowały województwa: mazowieckie — 22,0 tys. (27,0%), śląskie — 8,5 tys. (10,4%) oraz dolnośląskie — 8,0 tys. (9,8%). Pozostaje to w bezpośrednim związku z ich wysoka populacją i uprzemysłowieniem. Z tych samych powodów najmniejsza liczba ofert wolnych miejsc pracy była odnotowywana w województwach: podlaskim- 0,9 tys. (1,1%), opolskim — 1,2 tys. (1,5%) oraz warmińsko-mazurskim — 1,2 tys. (1,5%).

Z punktu widzenia pracowników z Pomorza Zachodniego interesująco wyglądała statystyka wolnych miejsc pracy. Wskaźnik wolnych miejsc pracy opisuje udział wolnych miejsc pracy w ogóle stanowisk zagospodarowanych i niezagospodarowanych. W skali kraju w II kwartale roku wyniósł on 0,66%. W tym okresie najniższy wskaźnik wolnych miejsc pracy odnotowano w województwie lubelskim – 0,31%, a najwyższy właśnie w województwie zachodniopomorskim – 0,89%.

Wskaźnik wolnych miejsc pracy według województw na koniec II kwartału 2020 r.

Źródło: GUS

Od 2012 do 2019 roku najwięcej zlikwidowanych miejsc pracy wskazywano w pierwszych kwartałach, a najmniejsze wartości tego zjawiska występowały w różnych kwartałach poszczególnych lat. Różnica pomiędzy nowo utworzonymi i zlikwidowanymi miejscami pracy systematycznie rosła. Ta cykliczność w drugim kwartale br. została zachwiana i liczba zlikwidowanych miejsc pracy była wyższa niż nowo utworzonych. Od początku 2012 roku aż do II kwartału roku 2020 taka sytuacja wystąpiła tylko w IV kwartale 2012 roku. Wyniki badania popytu na pracę za II kwartał br. wskazują, że wśród podmiotów gospodarki narodowej zatrudniających przynajmniej 1 osobę większość, bo 90,9% to jednostki sektora prywatnego. Pod względem wielkości wyrażonej liczbą pracujących przeważały jednostki, w których pracowało do 9 osób — stanowiły one 64,7% jednostek.

Pomorze Zachodnie należało do regionów, gdzie w omawianym okresie zostało utworzonych najmniej nowych miejsc pracy — 1,2 tys. (1,5 % ogółu), nieco więcej niż w województwie opolskim (0,7 tys. 0,9%) i mniej niż w lubuskim (1,4 tys., 1,7%). Najwięcej nowych miejsc pracy powstało w województwie mazowieckim — 16,3 tys. (19,9%), a w dalszej kolejności śląskim — 9,5 tys. (11, 6%) oraz małopolskim — 9,0 tys. (11,0%). Nowe miejsca pracy powstały głównie w jednostkach prowadzących działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych∆ — 16,1 tys. (19,7%), przetwórstwie przemysłowym —15,7 tys. (19,2%) oraz budownictwie — 10,5 tys. (12,8%).