Tomasz Augustyn

Trudno na terenie województwa zachodniopomorskiego rozwijać skutecznie infrastrukturę komunalną słabo zaludnionych i ubogich obszarów wiejskich. W roku 2019 w tym zakresie pogłębiło się zapóźnienie regionu wobec innych części Polski.

Województwo zachodniopomorskie to region, gdzie w roku 2019 miał miejsce najmniejszy przyrost sieci kanalizacyjnej w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Wyniósł on w regionie 1,3%, niewiele większy był w Wielkopolsce (1,7%), podczas gdy w województwie lubelskim osiągnął pułap 4,8%, w podkarpackim – 4,1%, podobnie jak w pomorskim. W całym kraju w roku 2019 długość sieci kanalizacyjnej wzrosła o ponad 4,4 tys. km (o 2,8%), a liczba przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych o 104,1 tys. sztuk (o 3,1 %).

Pomorze Zachodnie to także jedyny region, w którym miał miejsce  spadek (o 50,9 km) długości sieci wodociągowej. Najmniejszy przyrost sieci (o 31,5 km) wystąpił w województwie opolskim, podczas gdy w województwie mazowieckim jej wzrost wyniósł 460,8 km, w małopolskim – 430,9 km, w pomorskim – 293,6 km. W związku z tym w zachodniej części kraju utrzymuje się najmniejsze zagęszczenie sieci wodociągowej w skali kraju. W województwie zachodniopomorskim wynosi ono zaledwie 49,7 km na 100 km2 (w roku 2019 nastąpił spadek o 0,2 km na 100 km2), niewiele więcej w lubuskim (50,8 km na 100 km2, w roku 2019 miał miejsce wzrost o 0,6 km). Jednocześnie w województwie śląskim na 100 km2 powierzchni przypada 177,8 km długości sieci wodociągowej (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2,1 km na 100 km2), a w Małopolskiego – 140,2 km na 100 km2 (o 2,8 km na 100 km2).

W całym kraju w porównaniu z rokiem 2018 długość wybudowanej lub przebudowanej sieci wodociągowej zwiększyła się o 3,2 tys. km (o 1%), jednocześnie zaobserwowano wzrost liczby przyłączy do budynków mieszkalnych o 108,7 tys. sztuk (o 1,9%). Około 77,1% długości sieci wodociągowej rozdzielczej oraz 61,9% przyłączy do budynków mieszkalnych zlokalizowanych było na terenach wiejskich. Wobec rozległości Pomorza Zachodniego i stosunkowo wysokiego stopnia koncentracji ludności w miastach (współczynnik urbanizacji to blisko 70 %, podczas gdy na Podkarpaciu to niewiele pond 40) trudno uzyskać tu wysoką gęstość infrastruktury dla rozproszonego osadnictwa wiejskiego, często o niskim statusie materialnym.

Długość sieci kanalizacyjnej w miastach i na obszarach wiejskich w 2019 r. wg województw

Źródło: GUS