Tomasz Augustyn

Koncentracja deficytów rozwojowych na Pomorzu Zachodnim ma miejsce we wschodniej i południowej części regionu.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego opublikował aktualizację delimitacji Specjalnej Strefy Włączenia. W pewnym uproszczeniu jest to podział gmin regionu na te, w których występowanie deficytów rozwojowych uzasadnia podwyższony poziom interwencji i te, w których procesy rozwojowe zachodzą z większa dynamiką. Dotychczasowe wsparcie procesów rozwojowych prowadzonych na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia realizowane było w szczególności w ramach wdrażanych przez władze regionalne programów współfinansowanych ze środków europejskich. Główną rolę w tym zakresie odegrał Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W kolejnych latach będą to przede wszystkim środki ujęte w Funduszach Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Specjalna Strefa Włączenia po raz pierwszy została wyznaczona w 2014 r. Obecna delimitacja obszaru SSW oparta została na najbardziej aktualnych danych, których dostępność w porównaniu do roku 2014 (rok bazowy dla pierwszej delimitacji SSW) znacząco się zwiększyła, z dotychczasowych 25 do 52 wskaźniki, dla których źródłem jest statystyka publiczna prowadzona przez Główny Urząd Statystyczny, dane pochodzące z Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Krajowej Administracji Skarbowej, oraz opracowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Specjalna Strefa Włączenia 2023

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Analiza koncentruje się w 6 głównych obszarach tematycznych, w ramach których identyfikowane są deficyty stanowiące istotną barierę dla inicjowania i dynamizowania procesów rozwojowych: gospodarka, demografia, infrastruktura techniczna, dostępność do usług publicznych, ubóstwo, rozwój i inwestycje. SSW w bieżącym kształcie obejmuje swoim zasięgiem gminy, w których zdiagnozowano deficyty w co najmniej trzech z sześciu analizowanych obszarów problemowych. Ponadto do SSW w danym roku zostaną zaliczone gminy, w których w oparciu o opisaną wyżej metodologię zdiagnozowano poprawę ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej i infrastruktury (liczba deficytów mniejsza niż trzy). W przypadku utrzymywania się takiego stanu przez trzy kolejne lata dana gmina zostanie sklasyfikowana poza SSW. Wynika to z faktu konieczności stworzenia obiektywnych ram dla wsparcia obszarów problemowych, a więc zasad, które pozwolą zarówno na określenie za pomocą zestawu mierników syntetycznych zasięgu obszaru, jak i uwzględnią konieczność podtrzymania i utrwalenia dynamiki procesów rozwojowych.

Pełna treść opracowania dostępna jest tutaj.

 

Czytaj także: