Tomasz Augustyn

W projekcie Krajowego Planu Odbudowy przewidziano ok.300 mln euro dofinansowania dla turystyki oraz ok. 961 mln euro dla uzdrowisk. Realizacja inwestycji obejmować będzie udzielanie wsparcia dla przedsiębiorstw, w tym w szczególności dla MŚP z sektorów, które najbardziej ucierpiały w wyniku kryzysu COVID-19.

W konsultowaniu dokumentu Polska Organizacja Turystyczna  wskazywała w szczególności potrzebę realizacji przedsięwzięć takich jak: szlaki turystyczne (m.in. centra zrównoważonej turystyki, szlaki wodne, system kanalizacji sanitarnej na terenie parków narodowych etc.);obiekty turystyczne, w tym: rozbudowa infrastruktury turystycznej na obszarach o dużym potencjale turystycznym, historycznym, architektury drewnianej, rewitalizacja zabytkowych tras (np. kolejki wąskotorowej);obiekty rekreacyjne np. zagospodarowanie terenów zielonych (rewitalizację parków, przebudowę amfiteatrów, wytyczenie ścieżek zdrowia, alejek, powstanie obiektów małej architektury), centra rozwoju turystyki i rekreacji wodnej, sieci portów i przystani żeglarskich, infrastruktury turystycznej wokół zbiorników wodnych, szlaków górskich, poprawę infrastruktury leśnej.

Według informacji Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w projekcie KPO przewiduje się możliwość uzyskania dofinansowania dla branży turystycznej w komponencie 1: „Odporność i konkurencyjność gospodarki” na wsparcie inwestycji w przedsiębiorstwach w celu zmiany/rozszerzenia profilu działalności podmiotów z sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii COVID-19. Przewidywana kwota alokacji wynosi 300 mln euro. Z kolei wsparcie dla uzdrowisk przewidziano w komponencie 4: „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia w ramach inwestycji” na rozwój i modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych w celu poprawy stanu ich infrastruktury w obszarach priorytetowych. Szacowana kwota dofinansowania dla całego działania wynosi 961 mln euro.

Za kluczowe wyzwanie w ramach wsparcia dedykowanego turystyce resort uznaje dostosowanie działalności do warunków związanych z obostrzeniami wynikającymi z pandemii, a także zwiększenie aktywności w szczególności inwestycyjnej przedsiębiorstw dla zapewnienia odbudowy oraz długotrwałej odporności na zjawiska kryzysowe. Spodziewane skutki przewidywanego wsparcia dla sektora to powstanie nowych miejsc pracy, wykreowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych. Zadania realizowane w ramach programu „Polskie Uzdrowiska ku przyszłości” mają prowadzić do poprawy jakości i dostępności do usług zdrowotnych i bazować na walorach naturalnych, które warunkują posiadanie statusu uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Polska Organizacja Turystyczna oraz MRPiT w pracach nad KPO podkreślają: konieczność dostosowania sektora turystyki do obecnych warunków i stworzenia innowacyjnych produktów oraz pakietów turystycznych; powstanie kompleksowych i zarazem unikatowych produktów turystycznych, dzięki którym korzystający będzie mógł aktywnie spędzić czas, poznając miejsca ważne ze względów historycznych, kulturowych oraz obserwując przykład harmonijnego użytkowania obszaru cennego przyrodniczo w warunkach wpływu aglomeracji miejskiej.

Ponadto – jak zaznaczono – istotny jest wpływ realizacji nowych produktów turystycznych i rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na wzrost ruchu turystycznego i zniwelowanie prawdopodobieństwa wykluczenia jakichkolwiek grup społecznych. Podkreślono też znaczenie rozszerzenia produktu turystycznego o kolejne atrakcje, stanowiące spójną całość dla różnicowania asortymentu w szczególności usług i zminimalizowania tym samym ryzyka prowadzonej przez dany podmiot/ podmioty działalności gospodarczej.

Rada Ekspertów ds. Turystyki przygotuje swoje stanowisko wobec zapisów znajdujących się w Krajowym Planie Odbudowy w formie uchwały.