Tomasz Augustyn

W 2023 roku liczba wolnych miejsc pracy zgłoszonych do urzędów pracy  zmniejszyła się o 9,1%.

Do oceny sytuacji na rynku pracy pod kątem zgłaszanego popytu na pracę może posłużyć wskaźnik wolnych miejsc pracy, określający udział wolnych miejsc pracy w ogólnej liczbie miejsc pracy (tj. obsadzonych i wolnych miejsc pracy). Na koniec czwartego kwartału 2023 r. wskaźnik ten wyniósł 0,78%, w porównaniu z czwartym kwartałem 2022 r. zmalał o 0,14 p. proc.

W przekroju regionów (NUTS 2) na koniec czwartego kwartału 2023 r. najwyższy wskaźnik wolnych miejsc pracy wystąpił w regionie opolskim (1,09%). Wysoki wskaźnik wystąpił także w regionach lubuskie (1,06%) i zachodniopomorskie (1,04%). Najniższy wskaźnik wolnych miejsc pracy odnotowano w regionie świętokrzyskim (0,47%). W województwie zachodniopomorskim miała miejsce największa zmiana wartości wskaźnika w stosunku do czwartego kwartału 2022 r. Wyniosła ona -0,63 punkta procentowego.

W skali kraju na koniec czwartego kwartału 2023 r. było 97,1 tys. wolnych miejsc pracy (o 12,7% mniej niż na koniec trzeciego kwartału). Największy spadek w skali roku liczby wolnych miejsc pracy wystąpił w sekcji Informacja i komunikacja. Wskaźnik wolnych miejsc pracy zmniejszył się w porównaniu z czwartym kwartałem 2022 r. o 0,14 p. proc. (0,78%). Wolnymi miejscami pracy dysponowało 5,0% spośród 610,9 tys. podmiotów gospodarki narodowej1 . Było ich o 16,7% mniej niż na koniec trzeciego kwartału 2023 r. i o 6,3% mniej niż na koniec czwartego kwartału 2022 r.