Tomasz Augustyn

Jakich inwestycji możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości na zachodniopomorskich drogach?

Rozległość i stan infrastruktury drogowej to jeden z najważniejszych parametrów rozwojowych województwa zachodniopomorskiego. Z racji rozległości regionu, względnego rozproszenia sieci osadniczej, funkcji gospodarczych pełnionych przez województwo oraz znaczenia turystyki w budowaniu jego potencjału połączenia drogowe stanowią prawdziwy krwiobieg tego obszaru. Pozostaje w tym względzie wiele do zrobienia.

Przez obszar województwa zachodniopomorskiego przebiega szereg międzynarodowych i krajowych szlaków transportowych w układzie północ – południe oraz zachód – wschód krzyżujących się w większości na obszarze aglomeracji Miasta Szczecina. Przez region przebiega 13 dróg o kategorii dróg krajowych : S3, S6/DK6, S10/DK10, S11/DK11 oraz nr 13, 20, 22, 23, 25, 26, 31, 37 i 93, z których S3 i A6 zaliczone są do bazowej transeuropejskiej sieci transportowej TEN – T, natomiast S6, S10 i S11 do sieci kompleksowej TEN – T. Siecią uzupełniającą dla dróg krajowych jest sieć dróg wojewódzkich, która zgodnie z ustawą o drogach publicznych obejmuje połączenia między miastami lub mające znaczenie dla województwa. Obecna sieć dróg wojewódzkich obejmuje 52 ciągi drogowe zapewniające obsługę infrastrukturalną dla realizacji celów społecznych i gospodarczych regionu w tym wspierające obsługę ruchu turystycznego. Spośród 66 miast województwa połączenia drogą wojewódzką lub drogą kategorii wyższej nie posiadają tylko trzy: Borne Sulinowo, Dobrzany i Mielno. Sieć publicznych dróg kołowych w województwie zachodniopomorskim w 2021 r. wynosiła 19 604,2 km, z czego 13 207,1 km to drogi o nawierzchni twardej ulepszonej. Na terenie województwa spośród ok. 1 145,0 km dróg krajowych 28,1 km to autostrady, a 309,0 km to drogi ekspresowe. Udział autostrad i dróg ekspresowych w ogólnej długości dróg publicznych wynosił 1,72% przy średniej krajowej wynoszącej 1,06%. Wskaźnik gęstości dróg o nawierzchni twardej ulepszonej wynoszący 57,7 km/100 km2 jest po województwie warmińsko – mazurskim najniższy w kraju (średnio w Polsce 94,0 km/100 km2 ). Łączna długość dróg wojewódzkich, których zarządcą jest Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie (ZZDW) wynosi 2 141,57 km57, co plasuje go na 5 miejscu 58 wśród wszystkich województw w kraju.

Główną pozycją wydatków budżetu województwa w roku 2024 – zgodnie z tendencją wieloletnią – są zadania z zakresu polityki transportowej. To 60,1% uchwalonego budżetu, co stanowi kwotę 1.055,3 mln zł, w tym na inwestycje związane z przebudową i rozbudową dróg wojewódzkich zaplanowano prawie 561,6 mln zł.

Skromnie prezentują się plany inwestycji z poziomu centralnego. W tym roku GDDKiA nie odda zbyt wielu nowych odcinków tras szybkiego ruchu (autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic w ciągu dróg krajowych), łącznie tylko 142 km, czyli dużo mniej niż w 2023 r. plany na rok 2025 również nie są imponujące. Na terenie województwa zachodniopomorskiego trwa realizacja odcinaków S3 Świnoujście – Dragobądź o długości 17,05 km) oraz Dargobądź – Troszyn (16 km), drogi S6 na odcinku Koszalin (Sianów) – Sławno o długości 23,17 km oraz Sławno – Słupsk liczącego 22,89 km, wreszcie odcinka S11 między Bobolicami i Szczecinkiem liczącego 24,4 km. Do końca 2024 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje zdobyć jeszcze pozwolenia na budowę lub modernizację (tzw. ZRID-y, czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) 39 odcinków dróg o łącznej długości 486 km, wśród nich trzy odcinki w województwie zachodniopomorskim o długości ok. 29,7 km): S6 Kołbaskowo – Dołuje, S6 Dołuje – Police, DK10 – obwodnica Mierzyna.

Realizacja tych około 100 kilometrów dróg to obecnie najbliższa perspektywa rozwoju infrastruktury drogowej regionu. Mimo ich realizacji pozostanie on w tym względzie obszarem peryferyjnym w skali kraju.