Andrzej Pieśla

Starzejemy się szybciej niż mieszkańcy innych części kraju, a zarabiamy mniej, niż wynosi ogólnopolska średnia. Z drugiej strony pod względem dostępności do lekarzy sytuacja w zachodniopomorskim jest, obok mazowieckiego, najkorzystniejsza w kraju. Główny Urząd Statystyczny przygotował obraz polskich województw opierając się na danych dotyczących roku 2018 lub ostatniego dostępnego.

„Portrety polskich regionów” to czwarta edycja opracowywanej w cyklu pięcioletnim, publikacji GUS. Prezentuje zjawiska społeczno-ekonomiczne i środowiskowe w przekroju województw, a w celu przedstawienia zróżnicowania wewnętrznego jednostek, wybrane zagadnienia zaprezentowano także w układzie regionów i podregionów. Przyjęte do analiz dane dotyczą roku 2018 lub ostatniego dostępnego. Każde województwo zaprezentowane zostało w możliwie ujednolicony sposób z uwzględnieniem jego specyfiki i charakterystycznych cech. Prezentowane informacje z badań statystycznych zostały dobrane i zaprezentowane w ujednolicony sposób pod kątem przydatności do porównań i analiz regionalnego zróżnicowania zjawisk.

Lektura opracowania przynosi wiele interesujących wniosków, choć oczywiście opisywane zjawiska są widoczne w toku codziennej obserwacji sytuacji społecznej i ekonomicznej Pomorza Zachodniego i całego kraju. Wśród licznych informacji zwraca uwagę fakt, że udział osób w wieku 65 lat i więcej w populacji województwa zachodniopomorskiego wynosi 17,7%  przy średniej 17,5% dla całego kraju. Tempo wzrostu liczebności tej grupy od 2010 r. było – po lubuskim – najwyższe w Polsce (wzrost o ok. 38%, tj. o 102,3 tys. osób). Bardziej niż średnio w kraju wzrósł także indeks starości demograficznej. W 2018 roku na 100 wnuczków przypadało 122 dziadków, podczas gdy w 2010 roku relacja ta wyniosła 100 do 82.

Województwo zachodniopomorskie w 2017 roku wytworzyło 3,7% produktu krajowego brutto. W przeliczeniu na 1 mieszkańca PKB wyniósł 43,2 tys. zł (wobec 51,8 tys. zł w kraju), co sytuowało region na 8 miejscu. Nakłady inwestycyjne w 2018 roku wynoszące 11,8 mld zł stanowiły 3,9% nakładów kraju. W przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 6 940 zł, o 11,9% mniej od średniej krajowej, co plasowało województwo na 7 miejscu w kraju. Z kolei przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w zachodniopomorskim kształtowały się na niższym poziomie niż średnio w kraju. Wyższe niż przeciętnie wynagrodzenie w 2018 r. uzyskiwały osoby pracujące w administrowaniu i działalności wspierającej (o 4,5%). Według badania struktury wynagrodzeń brutto według zawodów, w październiku 2018 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4 683,87 zł (93,6% średniego wynagrodzenia w kraju). Relacja wynagrodzeń kobiet (4 286,83 zł) i mężczyzn (5 087,36 zł) ukształtowała się na poziomie 84,3% i była nieznacznie korzystniejsza niż średnio w kraju.

Opracowanie dostępne jest pod adresem:

https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/publikacje-regionalne/opracowania-zbiorcze/portrety-polskich-regionow-2020,1,3.html