Tomasza Augustyn

Według raportu Fundacji Startup Poland „Polskie Startupy 2021” polskie firmy innowacyjne powstają przede wszystkim w Warszawie. Podmioty ze Szczecina potrafią w nowoczesnej gospodarce odnosić sukcesy, skala regionalnego rynku jest jednak bardzo ograniczona.

Na rynku polskich start-upów dominuje Mazowsze, to w Warszawie i jej otoczeniu  zarejestrowany jest co trzeci podmiot tego typu (ponad 32%). Na kolejnych miejscach plasują się województwa dolnośląskie i małopolskie – w każdym z nich jest zarejestrowanych (lub działa, bo jeszcze nie zostały oficjalnie zgłoszone) po 9 proc. start-upów. Kolejne pozycje zajmują województwo wielkopolskie i śląskie – po 7 proc. start-upów, oraz lubelskie i łódzki – po 6%.

Start-up’y rejestrowane w poszczególnych województwach

Źródło: „Polskie Startupy 2021”, Startup Poland, Warszawa 2021

Z jednej strony autorzy raportu zauważają w miarę równomierny rozkład lokalizacji nowych biznesów w całym kraju. Z drugiej nie sposób nie zauważyć wyraźnego przechyłu w stronę największych metropolii jako korzystnego środowiska dla rozwoju zaawansowanej technologicznie gospodarki, nie mówiąc już o wyraźnej dominacji Warszawy. To proces analogiczny do opisywanej przez nas niedawno koncentracji kadry i zasobów materialnych, a w ślad za nimi nakładów inwestycyjnych w dziedzinie B+R. Zasadniczo rozwinięte i bogate ośrodki – w szczególności Warszawa – są coraz bogatsze, reszta stara się przede wszystkim w jak najmniejszym stopniu tracić dystans. Wobec dysproporcji w koncentracji funduszy jest to coraz trudniejsze, a zyskujące przewagę ośrodki systematycznie zwiększają swoje szanse i swobodę działania. Tym samym sektor technologiczny oraz sfera badawczo – rozwojowa stają się sfera, w której dochodzi do dynamicznego zróżnicowania rozwojowego kraju. Statystyki agregowane do poziomu województw wyraźnie to pokazują.

Trudno wskazać przesłanki przemawiające za tym, by Pomorze Zachodnie miało perspektywy wyjścia poza ten schemat, w którym staje się no jednym z największych przegranych ostatnich lat. W dziedzinie start up’ów jest to nadzwyczaj wyraźne. Regionalny ekosystem starto’upowy jest stosunkowo młody, niedojrzały. W ramach programu WeP UP! West Pomeranian ICT Start Up Hub realizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego w międzynarodowym konsorcjum przeprowadzone zostało „studium – mapowanie regionu”, które pozwoliło na określenie jego silnych stron, ale również identyfikację barier utrudniających rozwój, wraz z zaleceniami, jak te bariery niwelować. Jednym z najważniejszych wskazań była edukacja młodych ludzi w kierunku tzw. kompetencji miękkich: pracy zespołowej, kreatywności oraz dobrych praktyk w przedsiębiorczości. Uzyskanie realnej poprawy w tym zakresie zabierze jednak lata. Póki co w regionie powstają startupy z szeroko pojętej branży ICT, a także działające w sektorze chemicznym oraz morskim.

Raport dostępny jest TUTAJ.