Tomasz Augustyn

W konkurencji „spadek stopy bezrobocia” Pomorze Zachodnie zmaga się z województwami Polski Wschodniej.  Punktem odniesienia jest tu bariera 7%, reszta województw rywalizuje o jeden albo dwa punkty procentowe niżej.

Stopa bezrobocia w końcu grudnia 2021 r. wyniosła 5,4% cywilnej ludności aktywnej zawodowo i była o 0,2 p.proc. niższa niż w 3 kwartale 2021 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku była niższa o 0,9 p. proc. W grudniu 2021 roku w porównaniu z grudniem 2020 roku, bezrobocie również zmniejszyło się we wszystkich województwach. Najistotniejszy spadek odnotowano w województwach: lubuskim (o 23,3%), wielkopolskim (o 18,2%), warmińsko[1]mazurskim (o 17,3%), zachodniopomorskim (o 16,5%) i śląskim (o 16,2%).

Stopa bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w roku 2021 stale należała do najwyższych w kraju. Z poziomu 8,8% w styczniu spadła do wartości 7,1% w grudniu. Oznacza to spadek o 1,7 punkta procentowego i wynik porównywalny do tego, jaki w styczniu notowano na Opolszczyźnie (7,3%), gdzie jednak w tym samym czasie stopa bezrobocia spadła do 6%. Przez większą część roku Pomorze Zachodnie oscylowało wokół wyników porównywalnych do województwa świętokrzyskiego. Na początku roku dzieliła je 0,1% na korzyść województwa zachodniopomorskiego, zakończył się on przewagą wynosząca 0,2%, to jednak wynik odbiegający od oczekiwań regionu aspirującego do roli co najmniej gospodarczego średniaka. Tymczasem wraz z województwami wschodniej Czesi Polski oraz województwem kujawsko – pomorskim tworzy grupę dla której realny przedział bezrobocia waha się w granicach 7 – 9%.Tymczasem pozostałe regiony zmierzały do pokonania bariery 6% (w grudniu rzutem na taśmę osiągnęło ją województwo opolskie, w sierpniu – łódzkie, w maju – pomorskie i lubuskie), a nawet 5% (w czerwcu poniżej niej zeszło województwo śląskie, w lipcu – małopolskie, w październiku – dolnośląskie, w listopadzie – lubuskie). W innej lidze „gra” Wielkopolska zaczynająca rok 2021 lekko poniżej progu 4%, by zakończyć go stopą bezrobocia wynoszącą 3,1%.

Zmiana stopy bezrobocia w województwach na przestrzeni 2021 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w końcu grudnia 2021 r. wyniosła 895,2 tys. osób (w tym 481,9 tys. kobiet) i była niższa od notowanej w końcu 3 kwartału 2021 r. o 39,5 tys. osób (tj. o 4,2%) oraz niższa o 151,2 tys. osób (tj. o 14,5%) w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku.

Bezrobocie nadal dotyka przede wszystkim ludzi młodych. W końcu minionego roku najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lata – 230,9 tys., a ich odsetek w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 25,8%. Osoby w wieku do 24 lat w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 11,3%. Odsetek zarejestrowanych bezrobotnych w wieku 35-44 lata wyniósł 25,7%, 45-54 lat – 19,7% i powyżej 55 lat – 17,5%. Większość bezrobotnych rejestrujących się w urzędach pracy to osoby o stosunkowo niskim poziomie wykształcenia. Dwie najliczniejsze grupy wśród bezrobotnych to osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe/branżowe oraz gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe (odpowiednio 24,7% i 27,0% w ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w końcu grudnia 2021 r.). Świadectwem ukończenia szkół policealnych i średnich zawodowych legitymowało się 22,0% ogółu bezrobotnych, średnich ogólnokształcących – 12,0%, a dyplomem ukończenia szkół wyższych – 14,3%