Andrzej Pieśla

Ponad 50 gmin uzdrowiskowych, które ucierpiały wskutek pandemii, zostanie objętych Rządowym wsparciem w ramach Programu Polskie Uzdrowiska.

Gminy uzdrowiskowe oraz gminy posiadające status obszaru ochrony uzdrowiskowej mogą ubiegać się. O bezzwrotne dofinansowanie. Środki nie są przeznaczone na bieżące wydatki, ale na wsparcie realizacji inwestycji uzdrowiskowych i turystycznych. Na rozwój infrastruktury uzdrowiskowej w ramach programu przeznaczono 250 mln zł. Wnioski w programie można składać od dnia 18.02.2022 w terminie do 14 dni od daty uruchomienia naboru.

Gminy uzdrowiskowe oraz gminy posiadające status obszaru ochrony uzdrowiskowej mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji z 37 obszarów m. in.: budowa infrastruktury turystycznej, kulturalnej, budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego; odnawialne źródła energii; budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego niskoemisyjnego, sieci ciepłowniczej, infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej; cyfryzacja usług publicznych i komunalnych; poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych; innowacyjne rozwiązania w elektroenergetyce; rewitalizacja obszarów miejskich i inne, związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Wartość dofinansowania, o które można wnioskować w tej edycji wynosi maksymalnie do 98 proc. wartości inwestycji (wymagany wkład własny gminy uzdrowiskowej/posiadającej status obszaru ochrony uzdrowiskowej to 2 proc.). Gminy mogą złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie: 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł i 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

Gminy uzdrowiskowe odczuły w czasie kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19 skumulowanie wszystkich negatywnych skutków jakie wystąpiły w gospodarce kraju i samorządach. Przez wprowadzane okresowo lock downy zostały prawie całkowicie pozbawione wielu dochodów, w tym także dochodów z opłaty uzdrowiskowej i dotacji uzdrowiskowej, które były przeznaczone na realizację kosztownych zadań uzdrowiskowych i inwestycyjnych określonych w art. 46 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Na skutek wstrzymania działalności sanatoriów, hoteli, pensjonatów, gastronomii, obiektów rekreacyjnych czy też transportu publicznego, także jednostki samorządowe utraciły znaczące wpływy z opłat za wodę i ścieki, odpady, opłaty czy bilety komunikacyjne co spowodowało znaczne pogorszenie kondycji spółek i jednostek gminnych. Uzdrowiska potrzebują dziś zatem nie tylko zrekompensowania utraconych dochodów, ale też wsparcia inwestycyjnego, bez którego staną się nie tylko niekonkurencyjne na rynku europejskim, ale też poprzez zubożenie dochodów, zwiększać się u nich będzie dystans rozwojowy w stosunku do pozostałych gmin w Polsce.

Dzięki udzielonemu wsparciu i poczynionym inwestycjom ma wzrosnąć liczba turystów odwiedzających miejscowości uzdrowiskowe. Jest tez nadzieja na odbudowę potencjału turystycznego polskich uzdrowisk.