Tomasz Augustyn

Śmierci samobójczych ubywa, ale na Pomorzu Zachodnim wciąż jest ich niepokojąco dużo.

W 2020 roku w Unii Europejskiej odnotowano 47 252 zgonów w wyniku umyślnego samookaleczenia, co oznacza 0,9% wszystkich zgonów zgłoszonych w tym roku i średnio 10,2 zgonów na 100 000 mieszkańców. Podobnie jak w latach wcześniejszych, wskaźnik samobójstw był wyższy wśród mężczyzn niż kobiet – 77,1% wszystkich zgonów w wyniku samookaleczeń dotyczyło mężczyzn. W porównaniu z rokiem 2011, pierwszym, dla którego dostępne są dane, liczba zgonów wskutek samobójstwa na terenie państw Unii Europejskiej spadła o 13,5% (-7 371 zgonów). W 2011 roku standaryzowany współczynnik zgonów z powodu samobójstw w UE wyniósł 12,4 zgonów na 100 000 osób.

Wśród krajów UE najwyższy wskaźnik samobójstw w 2020 r. odnotowano na Litwie (21,3 zgonów na 100 000 mieszkańców), a następnie na Węgrzech (17,1), Słowenii (17,0) i Estonii (16,3). Na drugim końcu skali lokował się Cypr ze współczynnikiem zgonów z powodu samobójstw na poziomie 3,5 zgonów na 100 000 mieszkańców, a następnie Malta i Grecja (4,0), Włochy (5,6) i Słowacja (6,9).

Z danych regionalnych (NUTS2) wynika, że ​​najwyższy standaryzowany współczynnik zgonów z powodu samobójstw odnotowano w regionie Wielkiej Niziny Południowej na Węgrzech, gdzie wynosił 23,9 zgonów na 100 000 mieszkańców. Na kolejnych miejscach znalazły się środkowo-zachodnie regiony Litwy (22,9), Dolna Normandia we Francji (22,3), świętokrzyskie w centralnej Polsce (21,2) i Wielka Nizina Północna Węgier (20,6). Z kolei regionami o najmniejszej liczbie zgonów w wyniku samobójstwa były Majotta we Francji (1,4), Morze Egejskie Północne (2,3) i Macedonia Środkowa (2,9) w Grecji, Kampania we Włoszech (2,9) oraz region Południowo-Zachodni w Bułgarii (3,0), we wszystkich tych przypadkach standaryzowany współczynnik zgonów z powodu samookaleczeń wynosi 3 lub mniej zgonów na 100 000 mieszkańców.

Liczba zgonów samobójczych w regionach Unii Europejskich w przeliczeniu na 100 000 mieszkańców w roku 2020

Źródło: Eurostat

Polska lokuje się w tych statystykach w środku stawki. W roku 2011 notowano w naszym kraju 16 śmierci samobójczych na 100 000 mieszkańców, w roku 2020 wartość wskaźnika spadła do poziomu niecałych 12 zgonów na 100 000 mieszkańców. Województwo świętokrzyskie notowało w tej statystyce najwyższą wartość wskaźnika przekraczającą 21 zgonów na 100 000 mieszkańców. W poprzednich latach jeszcze trudniejsza sytuacja miała miejsce w województwie lubuskim (22 – 24 zgony na 100 000 mieszkańców w latach 2011 – 2015), kujawsko – pomorskim (19 – 21 w latach 2011 – 2014), dolnośląskim (22,11 w roku 2013). Na Pomorzu Zachodnim wartość wskaźnika spadła z 19,36 w roku 2011 do 13,4 zgonów na 100 000 mieszkańców w roku 2020, co mimo wszystko stanowi jeden z najwyższych odsetków śmierci samobójczych w skali kraju.

Wartość standaryzowanego współczynnika liczby zgonów według regionu zamieszkania dla polskich województw 2011 – 2020   

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Czytaj także: