Eurostat regional yearbook 2021

Regionalny rocznik Eurostatu zawiera statystyki dotyczące ludności, gospodarka i środowisko dla regionów w całej Unii Europejskiej. Rocznik regionalny Eurostatu oferuje zestaw wskaźników, które są podzielone na trzy główne części: ludzie i społeczeństwo, gospodarki i biznesu oraz środowiska i zasobów naturalnych. Przedstawione analizy obejmują mapy, ryciny i infografiki i mają na celu podkreślenie regionalnych różnic i podobieństw. W wynikach regionalnych znalazły odzwierciedlenie następstwa pandemii Covid – 19, m.in rozpowszechnienie i krążenie wirusa, struktura wiekowa populacji, poziom personelu medycznego oraz specjalistyczny sprzęt, struktury gospodarcze i specjalizacje, infrastruktury cyfrowe, różnice w warunkach środowiskowych oraz różne strategie wdrażane przez krajowe, regionalne lub lokalne władze. Nastąpił asymetryczny wpływ na regiony o szczególnych specjalizacjach gospodarczych, na przykład te, które: zwykle przyjmują dużą liczbę turystów, regiony charakteryzujące się wysokim poziomem handlu międzynarodowego lub detalicznego, lub regiony charakteryzujące się wysokim poziomem niepewnego zatrudnienia. https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/ks-ha-21-001

Barometr regionalny i lokalny UE

Sprawozdanie „Unijny barometr regionalny i lokalny” jest inicjatywą Europejskiego Komitetu Regionów. Został opublikowany po raz pierwszy w 2020 r. Jego celem
jest pokazanie stanu regionów i miast, gmin i obszarów wiejskich Unii Europejskiej każdego roku w październiku. Sprawozdanie zawiera dane i analizy z wielu różnych źródeł, w tym nowych i unikalnych spostrzeżeń z prac Komitetu i jego partnerstw z innymi podmiotami. Ta pierwsza edycja, opublikowana 12 października 2020 r., koncentruje się na skutkach pandemii COVID-19. Władze lokalne i regionalne UE znalazły się na pierwszej linii w walce z kryzysem zdrowotnym i w zapewnianiu bezpieczeństwa ludziom. Sprawozdanie pokazuje, w jakim zakresie mają one również kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarczego. Zwraca uwagę na wpływ na osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji w naszych społecznościach i przedstawia nowe dane opinii publicznej na temat tych kwestii. Sondaże przeprowadzono niespełna miesiąc przed publikacją. https://cor.europa.eu/en/our-work/EURegionalBarometerDocs/4370-Barometer%20optimized.pdf

Regiony Polski 2021

Folder prezentujący szereg informacji charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą makroregionów (NUTS 1), regionów (NUTS 2) i województw. Publikacja zawiera szereg informacji charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą makroregionów (NUTS 1), regionów (NUTS 2) i województw. W opracowaniu zamieszczone zostały dane w podziale statystycznym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.. Dodatkowo zaprezentowane zostały wybrane dane dla obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich. Prezentowane dane dotyczą roku 2020 lub ostatniego dostępnego. W celu zilustrowania zmian w czasie wybrane kategorie zostały przedstawione w ujęciu dynamicznym. Bieżące wydanie zawiera wstępne wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/miasta-wojewodztwa/regiony-polski-2021,6,15.html

Rocznik Statystyczny Województw 2020

Szeroki zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą Polski w ujęciu przestrzennym. Informacje o województwach oraz wybrane dane o makroregionach i regionach wg nomenklatury NUTS umożliwiające porównania i analizy terytorialnego zróżnicowania zjawisk. Główny Urząd Statystyczny / Obszary tematyczne / Roczniki statystyczne / Roczniki Statystyczne / Rocznik Statystyczny Województw 2020