Sytuacja społeczno – ekonomiczna Pomorza Zachodniego

Raport o stanie województwa zachodniopomorskiego za rok 2019

„Raport o stanie województwa 2019”  to dokument zawierający roczne podsumowanie działalności Zarządu Województwa z uwzględnieniem realizowanych polityk, programów i strategii, uchwał sejmiku. Obowiązek sporządzania corocznie 'Raportu o stanie województwa’ nakładają znowelizowane przepisy, w tym ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Część pierwsza dokumentu to przegląd aktualnych danych statystycznych, które obrazują sytuację województwa w zakresie ważniejszych kategorii społeczno-ekonomicznych. Zawiera informacje m.in. o gęstości zaludnienia, poziomie bezrobocia, wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu czy liczbie podmiotów wpisanych do rejestru REGON, dane dotyczące ruchu lotniczego, infrastruktury, rolnictwa, przemysłu, turystyki, edukacji i szkolnictwa wyższego, zdrowia, kultury. Oprócz wskaźników statystycznych, stan Pomorza Zachodniego określany jest także przez mierniki przypisane celom Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego 2020. Druga część obejmuje sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w 2019 roku. Załącznik zawiera wykaz uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Raport został przygotowany przez Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne działające w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

https://sejmik.wzp.pl/attachments/article/694/raport_o_stanie_wojewodztwa_2019_end.pdf

Raport o stanie województwa zachodniopomorskiego za rok 2018

Raport zawiera roczne podsumowanie działalności Zarządu Województwa z uwzględnieniem realizowanych polityk, programów i strategii, uchwał sejmiku. Obowiązek sporządzania takiego dokumentu nakładają znowelizowane przepisy, w tym ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Raport składa się z trzech części oraz załącznika dotyczącego realizacji uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Część pierwsza dokumentu to przegląd aktualnych danych statystycznych, które obrazują sytuację województwa w zakresie ważniejszych kategorii społeczno-ekonomicznych. Z tej części raportu dowiemy się m.in. o gęstości zaludnienia, poziomie bezrobocia, wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu czy liczbie podmiotów wpisanych do rejestru REGON. To również dane dotyczące ruchu lotniczego, infrastruktury, rolnictwa, przemysłu, turystyki, edukacji i szkolnictwa wyższego, zdrowia, kultury. Oprócz wskaźników statystycznych, stan Pomorza Zachodniego określany jest także przez mierniki przypisane celom Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego 2020. Raport został przygotowany przez Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne działające w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

http://www.wzs.wzp.pl/programowanie-rozwoju/strategia-rozwoju-wojewodztwa-zachodniopomorskiego/biezace-informacje-o-srwz/raport-o-stanie-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-za-rok-2018

Stan i ruch naturalny ludności w województwie zachodniopomorskim w 2019 r.

Informacja o kluczowych aspektach sytuacji demograficznej województwa – Stan i struktura ludności, Przyrost naturalnym, ilości zawieranych małżeństw, dokonywanych rozwodów, urodzeń i zgonów oraz migracjach – według stanu na koniec grudnia 2019.

https://szczecin.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/ludnosc/stan-i-ruch-naturalny-ludnosci-w-wojewodztwie-zachodniopomorskim-w-2019-r-informacja-sygnalna,1,13.html

Województwo zachodniopomorskie. Podregiony, Powiaty, Gminy 2019

Uzupełnienie wydania rocznika statystycznego województwa. Opracowanie zawiera obszerny zestaw informacji charakteryzujących sytuację demograficzną oraz stan gospodarki i środowiska naturalnego w ujęciu podregionów, powiatów i gmin w 2018 r. Wyniki badań statystycznych zebrano w 16 działach tematycznych i zaprezentowano w możliwie najszerszym ujęciu przestrzennym. Uwagi ogólne przedstawiają źródła i zakres danych statystycznych, sposoby prezentacji oraz definicje najważniejszych pojęć znajdujących się w opracowaniu. W tablicach przeglądowych rozpoczynających publikację zamieszczono ważniejsze dane o województwie zachodniopomorskim za lata 2000, 2005, 2010, 2014-2018 oraz wybrane dane o podregionach i powiatach w latach 2010 i 2018.

https://szczecin.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/wojewodztwo-zachodniopomorskie-podregiony-powiaty-gminy-2019,7,19.html

Atlas statystyczny województwa zachodniopomorskiego

Publikacja zawiera informacje dotyczące kapitału ludzkiego, jakości życia, gospodarki oraz środowiska w układzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim (wybrane dane także dla regionów NUTS 2 Unii Europejskiej). Zwizualizowano je na mapach obejmują najczęściej rok 2016. Dodatkowo, na wykresach,  zaprezentowano dane w ujęciu retrospektywnym (przeważnie od 2000 r.). W przypadku zagadnień demograficznych uwzględniono prognozę do 2040 r. Głównym źródłem danych wykorzystanych w publikacji były zasoby informacyjne statystyki publicznej, wzbogacone o bazy danych Eurostatu oraz zestawienia pozyskane z systemów informacyjnych gestorów zewnętrznych.

https://szczecin.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/inne-opracowania/atlas-statystyczny-wojewodztwa-zachodniopomorskiego,10,1.html

Rolnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2019 r.

Publikacja zawiera podstawowe informacje o wynikach produkcji rolniczej oraz o warunkach produkcyjno-ekonomicznych. Przedstawione dane uzyskano na podstawie zbiorczych wyników sprawozdawczości, badań reprezentacyjnych i spisów rolniczych, a także szacunków i ocen rzeczoznawców. Zakres opracowania obejmuje: wyniki produkcyjne rolnictwa w ujęciu wartościowym, produkcję roślinną, pogłowie i produkcję zwierzęcą, warunki produkcyjno-ekonomiczne produkcji rolnej, w tym m.in. użytkowanie gruntów, powierzchnię zasiewów, czynniki agrometeorologiczne, ceny gruntów i produktów rolnych oraz ich relacje, a także wartości i ilości skupionych produktów rolnych. Publikacja składa się z komentarza analitycznego i części tabelarycznej, w których zaprezentowano wyniki produkcyjne rolnictwa w 2019 r. na tle dwóch poprzednich lat, z wyszczególnieniem danych dla gospodarstw indywidualnych. Ponadto w opracowaniu zamieszczono uwagi metodologiczne, zawierające opis zakresu badań oraz podstawowe definicje stosowanych pojęć. Przyjęta w opracowaniu terminologia, zastosowane klasyfikacje i grupowania danych umożliwiają ich wykorzystanie do porównań z danymi ogólnokrajowymi i innymi województwami.

https://szczecin.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/rolnictwo-lesnictwo/rolnictwo-w-wojewodztwie-zachodniopomorskim-w-2019-r-,2,15.html

Diagnoza środowisk popegeerowskich

Biuletyn Obserwatorium Integracji Społecznej w całości poświęcony kwestii wsi popegeerowskich na terenie województwa zachodniopomorskiego. Stanowi diagnozę obszarów wiejskich regionu ze szczególnym uwzględnieniem środowisk w miejscowościach popegeerowskich, jest efektem ponadrocznych badań tego zagadnienia, prowadzonych przez zespół Obserwatorium Integracji Społecznej. Prezentuje zróżnicowania wybranych aspektów warunków życia na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem problemowych środowisk popegeerowskich.

http://www.ois.wzp.pl/attachments/article/100/Biuletyn_nr_2-2013.pdf

Gospodarka oparta na wiedzy w województwie zachodniopomorskim w 2018 r.

Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego zawierająca dane i wskaźniki z zakresu społeczeństwa informacyjnego oraz statystyki nauki i techniki, dotyczące m.in.: wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach, działalności badawczej i rozwojowej (B+R); działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych i w sektorze usług.

https://szczecin.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/nauka-technika/gospodarka-oparta-na-wiedzy-w-wojewodztwie-zachodniopomorskim-w-2018-r-,2,10.html

Polityki rozwoju samorządu województwa zachodniopomorskiego

Sektorowe Polityki Rozwoju oraz Programy Strategiczne tworzą istotny szczebel programowania rozwoju regionu. Polityki Rozwoju obejmują istotne z punktu widzenia społeczności województwa obszary aktywności samorządu regionalnego, dla których istnieją instrumenty bezpośredniej / pośredniej interwencji lub obszary, w których samorząd regionalny może oddziaływać na otoczenie. Polityki zatem wyznaczają zakres tematyczny działalności samorządu i zawierają cele do osiągnięcia bez ich hierarchizowania i operacjonalizacji.

Wdrożenie konkretnych działań w określonej perspektywie czasowej oraz wskazanie sposobów i środków służących ich implementacji zawarte jest w zestawie Programów Strategicznych, będących bezpośrednim łącznikiem między wymiarem strategicznym i operacyjnym polityki regionalnej. Poszczególne Programy Strategiczne są wyborem konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych i składających się na nie zadań realizowanych przez samorząd województwa, kluczowych dla osiągnięcia celów rozwojowych. Programy wskazują również źródła i zakres finansowania poszczególnych przedsięwzięć, w tym w partnerstwie publiczno-prywatnym oraz realizowane przez innych interesariuszy.

http://www.wzs.wzp.pl/polityki-i-pogramy-zmpr


Miasta, gminy i powiaty Pomorza Zachodniego

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie zachodniopomorskim w 2017 r.

Publikacja zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wynikach finansowych budżetów jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, miast na prawach powiatu oraz województwa). Dane przedstawione są zgodnie z klasyfikacją budżetową i trójstopniowym podziałem terytorialnym województwa, co umożliwia analizę gospodarowania środkami publicznymi w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego, zróżnicowanych ze względu na przypisany im podział zadań. Zasadniczą część opracowania stanowi zbiór tablic, prezentujących dane na temat realizacji budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego w 2017 r. oraz wybrane dane w porównaniu z wynikami osiągniętymi w poprzednich okresach sprawozdawczych, a także na tle kraju. Publikację uzupełnia komentarz analityczny, stanowiący syntezę zebranych wyników, zilustrowany wykresami. Publikacja zawiera również uwagi metodyczne prezentujące wykaz ważniejszych aktów prawnych, dotyczących gospodarki budżetowej oraz opis struktury dochodów i wydatków poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

https://szczecin.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/rachunki-regionalne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-wojewodztwie-zachodniopomorskim-w-2017-r-,1,8.html

Informacja finansowa jst województwa zachodniopomorskiego za 2019 rok

Zestawienie na temat sytuacji finansowej gmin, powiatów i samorządu województwa. Publikacja zawiera dane za rok 2019, które pokazują jak poszczególne samorządy zarządzają finansami. Informacja oparta jest na 6 wskaźnikach finansowych podzielonych na dwie grupy;

– 3 stymulanty: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące minus wydatki bieżące) do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem,

 – 3 destymulanty: relacja zobowiązań (zaliczanych do długu publicznego) do dochodów ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wskaźnik bezrobocia. Publikacja, pokazuje w jakiej sytuacji na koniec 2019 r. znajdowały się wszystkie zachodniopomorskie JST oraz informuje o zmianie wskaźników w punktach procentowych w 2019 roku względem roku 2018. Otrzymane wyniki są posortowane począwszy od jednostek o najwyższej wartości indeksu. Pokazany został również dystans pomiędzy poszczególnymi jednostkami oraz oddalenie od lidera – jednostki o najwyższej wartości indeksu w danej grupie.

http://szczecin.rio.gov.pl/?a=9354

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Koszalina

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Koszalina (SRK) obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Przedstawia sprawozdanie z realizacji celów strategicznych, priorytetów i kierunków polityki rozwoju miasta zawartych w strategii. Stanowi on źródło informacji o stopniu realizacji SRK, wskazuje na zachodzące zmiany społeczno – gospodarcze oraz określa dynamikę postępu w osiąganiu przyjętych celów strategicznych.

Raport stanowi ocenę stopnia realizacji celów strategicznych, odnosząc się do efektów działań podjętych w 2019 r. Został on opracowany na podstawie danych otrzymanych od tematycznych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych Miasta (ZDiT, ZBM, MOPR), miejskich spółek (MZK), Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie (PUP), Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości (FCiP), Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (KARR), Komendy Miejskiej Policji (KMP), Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ), uczelni: Politechniki Koszalińskiej (PK), Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie (PWSZ) oraz informacji pochodzących ze statystyki publicznej (BDL GUS). Pod zamieszczonym poniżej adresem internetowym dostępna jest informacja z realizacji polityk, programów i strategii Koszalina w roku 2019, w tym Raport z realizacji Strategii Rozwoju Koszalina za 2019 rok, informacje z realizacji pozostałych polityk, programów i strategii wg celów strategicznych określonych w Strategii Rozwoju Koszalina, informacja o realizacja uchwał Rady Miejskiej oraz o realizacji Budżetu Obywatelskiego.

https://www.koszalin.pl/pl/page/strategia-rozwoju-koszalinaraport-o-stanie-miasta

Gospodarka morska

The EU Blue Economy Report 2020

Raport poświęcony przedmiotowi i skali niebieskiej gospodarki w Unii Europejskiej. Jest ukierunkowany na wsparcie dążenia do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju oceanów, zasobów przybrzeżnych, a przede ma być pomocny w opracowaniu i wdrażaniu polityk i inicjatyw w ramach europejskiego zielonego porozumienia zgodnie z nowym podejściem do zrównoważonej niebieskiej gospodarki. Obejmuje wszystkie kategorie działań związanych z morzem lub związane z morzem. Analizy są przeprowadzane dla całego obszaru UE oraz poszczególnych sektorów i państw członkowskich.

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/2020_06_blueeconomy-2020-ld_final.pdf

UNCTAD Handbook of Statistics 2019

Rocznik statystyczny UNCTAD (Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju – organ pomocniczy Organizacji Narodów Zjednoczonych) zawiera szeroki zakres statystyk i wskaźników istotnych dla analizy handlu międzynarodowego, inwestycji, transportu morskiego i rozwoju. Edycja zawiera m.in. zaktualizowane mapy oraz nowe statystyki morskie dotyczące wydajności portów: tabele przedstawiające liczbę zawinięć do portów i czas spędzony przez statki w porcie, podzielone na osiem segmentów rynku. Dostępna jest również wersja online publikacji.

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdstat44_en.pdf

UNCTAD Review of Maritime Transport 2019

Kompleksowy przegląd stanu globalnego transportu morskiego w roku 2019.  Jest sztandarową publikacją UNCTAD, wydawaną corocznie od 1968 r. Zawiera analizę zmian strukturalnych i cyklicznych wpływających na handel morski, porty i żeglugę, a także obszerny zbiór informacji statystycznych. Opisuje kluczowe aspekty dynamiki i poszczególnych segmentów rynku w ich szczególnych uwarunkowaniach.

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2019_en.pdf

Gospodarka morska w Polsce w 2019 roku

Przygotowany przez GUS podstawowy zestaw danych rocznych o potencjale gospodarki morskiej w Polsce. Informacja dotyczy obrotów ładunkowych w portach morskich i ich struktury w podziale na poszczególne porty morskie, relacje i kategorie ładunkowe, statystyki żeglugi morskiej i przybrzeżnej, a także przemysłu stoczniowego i rybołówstwa morskiego

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/gospodarka-morska-w-polsce-w-2019-roku,7,17.html

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2019

Kompleksowe informacje statystyczne obrazujące stan gospodarki morskiej w 2018 r. w porównaniu z latami poprzednimi. Informacje charakteryzujące gospodarkę morską na tle gospodarki narodowej, dane statystyczne o podmiotach gospodarki morskiej, pracujących, zatrudnieniu, wynagrodzeniach, nakładach inwestycyjnych, środkach trwałych i finansach, obrotach ładunkowych, ruchu pasażerów i statków w portach morskich, morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej oraz przewozach dokonanych przez polskich przewoźników morskich, morskiej flocie handlowej podnoszącej polską banderę, wypadkach i ratownictwie morskim, produkcji statków, rybołówstwie morskim i przetwórstwie rybnym, szkolnictwie morskim i nauce, ochronie środowiska morskiego oraz turystyce morskiej.

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-gospodarki-morskiej-2019,11,12.html

Polska, jej problemy, wyzwania i rozwój

Region Morza Bałtyckiego