Andrzej Pieśla

Do 12 miliardów złotych wzrosła wartość Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wg opracowanego algorytmu, z Funduszu Covid-19 popłynie – 5 mld zł dla gmin i 1 mld zł dla powiatów – na dopłaty do dowolnych inwestycji lokalnych, blisko domu. Dodatkowe 6 mld złotych zostanie rozdysponowane przez Prezesa Rady Ministrów na konkretne inwestycje proponowane przez samorządy.

Dostęp do środków otrzymają wszystkie gminy i powiaty w kraju. Pieniądze od rządu będzie można wykorzystać np. na szkoły, przedszkola, wodociągi, szpitale czy domy pomocy społecznej. Wsparcie udzielane będzie na wniosek jednostki samorządowej składany przez elektroniczną skrzynkę podawczą do Prezesa Rady Ministrów – za pośrednictwem właściwego wojewody. Czas na to ustalono od 27 lipca do 10 sierpnia 2020 r. Następnie wojewoda przekaże informację o kwocie wnioskowanego wsparcia w podziale na poszczególne jednostki do Prezesa Rady Ministrów do 17 sierpnia 2020 r. Środki za pośrednictwem wojewodów trafią na rachunki samorządów najpóźniej we wrześniu 2020 r. Będą przyznawane gminom i powiatom w formie przelewów. Samorządy (gminy, powiaty i miasta) otrzymają dotacje w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln zł. Szczególne wsparcie dostaną gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, które – bez względu na rozmiar – dostaną po co najmniej 0,5 mln zł. Łącznie trafi do nich ponad 2,6 mld złotych.

Dodatkowa pula środków – w wysokości 6 mld złotych – będzie przekazywana na konkretne inwestycje, wg kryteriów określonych. Są to:

  • realizacja zasady zrównoważonego rozwoju;
  • kompleksowość planowanych inwestycji;
  • ograniczenie emisyjności i poziomu ingerencji planowanych inwestycji w środowisko;
  • koszt planowanych inwestycji w stosunku do planowanych dochodów jednostki w roku rozpoczęcia inwestycji;
  • liczbę osób, na które planowane inwestycje będą miały korzystny wpływ;
  • relację kosztu planowych inwestycji do prognozowanego efektu;
  • wpływ planowanej inwestycji na ograniczenie skutków klęsk żywiołowych lub zapobieganie im w przyszłości, jeżeli planowana inwestycja może mieć taki wpływ;
  • zapewnienie dostępności w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Nabór wniosków będzie ogłaszać Prezes Rady Ministrów na co najmniej 30 dni przed dniem upływu składania wniosków. W 2020 r. będą to minimum dwa terminy.

Decyzję o przyznaniu środków będzie podejmować Prezes Rady Ministrów, na podstawie rekomendacji specjalnej komisji.  W jej skład wejdą przedstawiciele Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Decyzja będzie podejmowana w terminie 30 dni od przekazania wniosków Prezesowi Rady Ministrów.