Andrzej Pieśla

Im silniej rozwinięte gospodarczo regiony i wyższy odsetek pracujących w usługach, tym większy ich odsetek w czasie nasilenia pandemii wykonywał prace zdalnie.

W regionie warszawskim stołecznym niemal co 5 pracujący w następstwie zaistniałej sytuacji epidemicznej wykonywał pracę zdalnie. Zjawisko to w dużym stopniu było tez obecne w Małopolsce, nieco mniej – na Pomorzu i Dolnym Śląsku. W najmniejszym stopniu miało miejsce w regionach: podlaskim, opolskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim, gdzie pracę zdalną z powodu zagrożenia COVID-19 wykonywał co 20 pracujący. Praca zdalna w II kwartale br. była zróżnicowana według rodzaju działalności, przykładowo w sekcji PKD obejmującej przemysł praca zdalna była wykonywana przez ok. 3% pracujących. W usługach skala zjawiska była 4-krotnie większa, przy czym wykorzystanie omawianej formy pracy było warunkowane specyfiką usług. O ile w takich sekcjach jak Informacja i komunikacja tą formą pracy z powodu pojawienia się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zostało objętych niemal 60% pracujących, to w sekcji handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle z tej formy pracy korzystało ok. 6% pracujących w tej sekcji.

Udział pracujących, którzy w związku z sytuacją epidemiczną pracowali zdalnie według regionów na koniec II kwartału br.

Źródło: GUS

Stan zagrożenia epidemicznego w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19 ogłoszono w Polsce w marcu, następnie wprowadzono stan epidemii. Wprowadzone przepisami prawa rozwiązania zapobiegające i przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się wirusa odnosiły się także do rynku pracy. Wśród nich było m.in. umożliwienie wykonywania pracy poza miejscem jej stałego wykonywania, czyli pracy zdalnej.

Zaprezentowane dane zostały pozyskane podczas badania „Popyt na pracę”. Badanie popytu na pracę realizowane jest metodą reprezentacyjną z częstotliwością kwartalną. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej i ich jednostki lokalne zatrudniające przynajmniej 1 osobę, zgodnie z zakresem podmiotowym badania.