Tomasz Augustyn

Przed nami ostateczne rozstrzygnięcia odnośnie zapisów aktualizowanego planu zagospodarowania przestrzennego województwa. To dokument kluczowy m.in. dla lokalizacji inwestycji i programowania rozwoju regionu i jego poszczególnych obszarów. 

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego i skierowania go pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Na sesji Sejmiku w dniu 24 czerwca będzie miało miejsce drugie czytanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Planu.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa przygotowuje Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej jest elementem regionalnego planowania strategicznego w którym następuje konkretyzacja przestrzenna celów strategicznych województwa. Określa uwarunkowania, zasady i kierunki kształtowania struktury przestrzennej województwa, w taki sposób aby stworzyć korzystne warunki dla rozwoju gospodarczego, wzrostu poziomu i jakości życia oraz konkurencyjności regionu, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Stanowi on podstawowy dokument polityki przestrzennej województwa odnoszący się do głównych elementów zagospodarowania przestrzennego oraz koordynacji zamierzeń organizacyjnych, społecznych, gospodarczych i innych, będących przedmiotem zainteresowania samorządu wojewódzkiego w wymiarze przestrzennym, ustalając ramy terytorializacji polityki rozwojowej województwa.

Najważniejsze zmiany ujęte w aktualizowanym dokumencie dotyczą:

– wdrożenia zasady terytorializacji i koncentracja działań – poszczególne ustalenia, zalecenia przypisano do konkretnych narzędzi i konkretnych obszarów, na których powinny być one preferowane.

– wyznaczenia obszarów funkcjonalnych, m.in. Szczeciński Obszar Metropolitalny, Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego, Centralnej Strefy Funkcjonalnej, OF Barlinek-Myślibórz-Dębno, OF Szczecinka i Wałcz, a także innego typu jak OF Specjalnej Strefy Włączenia).

– uwzględnienia inteligentnych regionalnych specjalizacji i wskazania obszarów koncentracji poszczególnych specjalizacji na terenie województwa

– uwzględnienia zapisów wynikających z potrzeby przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz adaptacji do zmian klimatu,

Pełna wersja projektu zmiany Planu dostępna jest pod adresem: http://rbgp.pl/pzpwz-2020/