Andrzej Pieśla

W ciągu roku w województwie zachodniopomorskim przybyło prawie 6 tysięcy firm. Prawie 1/3 z nich funkcjonuje w Szczecinie.

Główny Urząd Statystyczny opublikował nowe dane o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie zachodniopomorskim według stan na koniec 2021 roku. Udział sektora publicznego w ogólnej liczbie podmiotów wyniósł 2,8%. Ponad połowa z podmiotów gospodarki narodowej koncentrowała się w zachodniej części województwa – głównie na terenie podregionu m. Szczecin (30,1%) i podregionu szczecińskiego (28,9%). W pozostałych podregionach – koszalińskim i szczecinecko-pyrzyckim udział ten wyniósł odpowiednio 22,1% i 18,9%. Najwięcej podmiotów zarejestrowanych było w miastach na prawach powiatu: Szczecinie (72256) i Koszalinie (18219) oraz w powiatach: kołobrzeskim (14046), stargardzkim (13573), polickim (13054) i goleniowskim (10228), a najmniej – w łobeskim (3519), pyrzyckim (4146) i choszczeńskim (4524). Największy wzrost liczby podmiotów w ciągu minionego roku odnotowano w Szczecinie (1481 jednostek), a także w powiatach polickim (494), kołobrzeskim (448), stargardzkim (365) oraz w goleniowskim (333).

Zmiany liczby podmiotów gospodarki narodowej w 2021 r.

Źródło: GUS

Na 1000 mieszkańców województwie zachodniopomorskim w minionym roku przypadało 142,7 podmiotów gospodarki narodowej. Najwyższe wartości tego wskaźnika odnotowano w miastach na prawach powiatu: Szczecinie (182,2) i Koszalinie (172,2) oraz w powiatach kołobrzeskim (177,8) i kamieńskim (170,0), a najniższe – w powiatach: choszczeńskim (94,9) oraz łobeskim (97,1).

Podmioty gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców w 2021 r

Źródło: GUS

W rejestrze REGON przeważały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Ich liczba na koniec grudnia 2021 r. wyniosła 177281 (o 4287 więcej niż przed rokiem), co stanowiło 73,9% ogółu zarejestrowanych podmiotów. Kolejną pozycję pod względem wielkości udziału zajmowały spółki handlowe (8,4%). Ich liczba w skali roku wzrosła o 871 podmiotów do 20104. Wśród nich odnotowano wzrost liczby spółek z o.o. (o 884), jawnych (o 64) oraz partnerskich (o 2). W skali roku ubyły 72 spółki komandytowe i 3 akcyjne. Zdecydowaną większość spółek handlowych stanowiły spółki kapitałowe (84,7%). Udział spółek osobowych wyniósł 15,3%. Według stanu na koniec grudnia 2021 r. liczba zarejestrowanych spółek cywilnych wyniosła 13890 (o 58 więcej niż przed rokiem), co stanowiło 5,8% ogółu zarejestrowanych podmiotów. Liczba stowarzyszeń i organizacji społecznych wzrosła w skali roku o 160 jednostek do 6215, a ich udział stanowił 2,6% zarejestrowanych podmiotów. Od kilku lat rośnie w regionie liczby fundacji. W 2021 r. ich liczba wyniosła 1136, tj. o 84 więcej niż przed rokiem. W badanym roku po raz pierwszy od pięciu lat odnotowano wzrost udziału fundacji wśród ogółu podmiotów w rejestrze REGON o 0,1 p. proc. do poziomu 0,5%.

Według stanu na koniec 2021 r. najwięcej podmiotów prowadziło działalność w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (44483, co stanowiło 18,5% ogółu zarejestrowanych podmiotów). Wśród pozostałych sekcji najwięcej jednostek odnotowano w budownictwie (36835), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (19596), obsłudze rynku nieruchomości (18781), przetwórstwie przemysłowym (18773), opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (15888), pozostałej działalności usługowej (15757) oraz zakwaterowaniu i gastronomi (15062).

W porównaniu z 2020 r. największy wzrost liczby podmiotów odnotowano wśród jednostek należących do sekcji budownictwo (o 2027), a największy spadek – w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 312). Osoby fizyczne najczęściej prowadziły działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych (19,9%) i budownictwa (18,3%). Znaczący udział miały również sekcje: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,3% ogółu osób fizycznych), przetwórstwo przemysłowe (8,4%) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (8,3%). Działalność spółek handlowych skoncentrowana była głównie w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (17,3%), budownictwo (14,6%) oraz przetwórstwo przemysłowe (12,7%). Działalność spółek cywilnych dotyczyła głównie sekcji: handel; naprawa pojazdów samochodowych (41,1%), zakwaterowanie i gastronomia (10,0%), przetwórstwo przemysłowe (9,5%) oraz budownictwo (9,4%).

Wśród pomiotów zarejestrowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego przeważały jednostki małe, które przy wpisie do rejestru REGON przewidywały zatrudnienie do 9 osób. Stanowiły one 97,1% wszystkich firm w rejestrze. Udział średnich podmiotów (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób) wyniósł 2,4%, natomiast jednostek dużych (o liczbie pracujących 50 osób i więcej) – 0,5%. W porównaniu z 2020 r. liczba małych podmiotów wzrosła o 5945 jednostek, natomiast średnich i dużych zmniejszyła się odpowiednio o 101 i 22 jednostki. Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane, wyrejestrowane oraz z zawieszoną działalnością W 2021 r. do rejestru REGON wpisano 17157 nowych podmiotów (o 1381 więcej niż przed rokiem), w tym 14458 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i 1656 spółek handlowych. Biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności najwięcej nowo zarejestrowanych podmiotów należało do sekcji: budownictwo (24,9%) oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (13,5%). Z rejestru wykreślono 10988 podmiotów (o 1343 więcej niż w 2020 r.). Najwięcej wykreśleń dotyczyło podmiotów z sekcji: budownictwo (21,1%) oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (20,2%).

Według stanu na koniec grudnia 2021 r. w województwie zachodniopomorskim 34747 podmiotów miało zawieszoną działalność (o 2591 podmiotów więcej niż przed rokiem); większość z nich (96,2%) stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Wśród ogółu podmiotów z zawieszoną działalnością największy udział stanowiły jednostki z sekcji: budownictwo (23,5%), zakwaterowanie i gastronomia (17,3%) oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (15,4%).