Andrzej Pieśla

Szczecin doczeka się wreszcie zachodniego obejścia drogowego. Poza poprawą jakości życia mieszkańców inwestycja ta będzie miała istotne znaczenie strategiczne dla regionu i kraju.

 Jako jedno z ostatnich dużych miast w Polsce Szczecin doczeka się wreszcie pełnego systemu drogowego obejścia. W każdej metropolii tego rodzaju infrastruktura jest bardzo istotnym czynnikiem rozwoju – pozwala wyprowadzać ruch samochodowy z miasta, co służy poprawie bezpieczeństwa i jakości środowiska naturalnego. W przypadku Szczecina w grę wchodzi kompilacja wielu szczególnych okoliczności. Miasto potrzebuje odciążenia wobec koncentracji przewozów angażujących ciężki pojazdy w związku z działalnością ulokowanych na północy zakładów chemicznych, które ulegają właśnie poważnej rozbudowie. Jego struktura komunikacyjna w dużym stopniu determinowana była położeniem wobec otaczających miasto akwenów, w tym tworzonych przez nie ograniczeń w przeprawie (zależności od mostów). Do tego dochodzi bliskość granicy, która przez wiele dekad był czynnikiem powstrzymującym rozbudowę infrastruktury. Gdy geopolityka przestała miastu doskwierać doświadczyło nasilenie suburbanizacji, która dotykowo skomplikowała procesy planistyczne, ale i wzmocniła potrzebę usprawnienia połączeń komunikacyjnych. Wielopasmowa trasa szybkiego ruchu oraz dostępność do węzłów drogowych, które ulokowane będą wokół Szczecina umożliwi mieszkańcom miasta sprawniejszy, szybszy i bezpieczniejszy dostęp do krajowej sieci dróg. Dzięki nowej trasie skróci się m.in. czas dojazdu nad morze. Z cała pewnością podniesie się atrakcyjność inwestycyjna całego obszaru metropolitalnego, a także funkcjonalność portu i innych przedsiębiorstw, dla których istotna jest dostępność komunikacyjna.

O inwestycję zabiegało przez lata wiele instytucji, poświęcony był jej list intencyjny pomiędzy gminami Miasto Szczecin oraz Police, Powiatem Polickim oraz Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Swego czasu Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina wprowadzono na listę sześciu inwestycji zgłoszonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa jako projektów możliwych do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W ostatnich latach to jeden z ja ważniejszych przedmiotów troski i starań Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania partnerów koncentrowały się na stworzeniu warunków do uzyskania finansowania przedsięwzięcia. Wniosek o wpisanie inwestycji do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do roku 2025) złożony w 2016 r. długo nie był rozpatrywany ze względu na brak środków. Gmina Miasto Szczecin 1 marca 2017 r. podpisała z Polskim Funduszem Rozwoju (Fundusz Inwestycji Samorządowych) porozumienie potwierdzające wstępną gotowość PFR do zaangażowania finansowego w realizację ww. projektu. W tym samym roku na zlecenie Gminy Miasto Szczecin Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego opracował „Przedrealizacyjną Analizą Prawną „Północno – Zachodnia Obwodnica Szczecina – Etap I: węzeł nr 6 „Police” – węzeł nr 8 „Goleniów”; Zadanie I węzeł nr 6 „Police” – przeprawa tunelowa – miejscowość Święta w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”, która zawiera analizę i rekomendacje w zakresie modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Minister Infrastruktury i Budownictwa publicznie złożył w Szczecinie 18 grudnia 2017 r. deklarację przystąpienie GDDKiA do opracowania koncepcji programowej i wykonania badań geologicznych, a także przyspieszenie z pracami wykonawczymi i wyceną inwestycji. Równocześnie efektem podjętych działań stało się wpisanie ZDOS na listę sześciu inwestycji zgłoszonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako projektów możliwych do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, dla których przeprowadzono pogłębione analizy i spośród których Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów miał wybrać te, które będą realizowane w pierwszej kolejności. Wreszcie przed kilkoma dniami pojawiła się rządowa zapowiedź przetargu na Zachodnie Obejście Szczecina.

Poza Szczecinem ma miejsce realizacja kilku innych przedsięwzięć inwestycyjnych o zbliżonym charakterze w obszarach metropolitalnych. Trwają przygotowania do realizacji drogi ekspresowej S6 Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Trasa będzie dwujezdniową drogą ekspresową po dwa pasy w każdym kierunku z rezerwą pod trzeci pas. OMT ma mieć wraz z obwodnicą Żukowa około 39 km. Została ona podzielona na dwa odcinki realizacyjne: Chwaszczyno (bez węzła) – Żukowo (bez węzła) o długości ok. 16,3 km oraz odcinek Żukowo (z węzłem) – Gdańsk Południe (rozbudowa węzła) o długości ok. 16 km wraz z obwodnicą Żukowa o długości ok. 7 km. Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej umożliwi sprawny, bezpieczny i komfortowy przejazd od strony autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S7 w kierunku zachodnim i północnym województwa pomorskiego, wyprowadzając ruch tranzytowy na dalsze odcinki trasy S6 w kierunku Lęborka, Słupska i Koszalina. Zapewni dostępność komunikacyjną terenów leżących wzdłuż obecnych dróg krajowych nr 7 i 20, odblokuje centra Żukowa i Chwaszczyna oraz częściowo odciąży istniejącą drogę ekspresową S6 Obwodnicę Trójmiasta.

Jesienią GDDKiA podpisała umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej dostosowania drogi krajowej nr 94 w rejonie Krakowa, od węzła Modlniczka do węzła Modlnica do standardów drogi ekspresowej. Trasa stanie się częścią północnej obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52 i jednocześnie zamknie drogę obwodową wokół miasta.