Tomasz Augustyn

W Szczecinie na 1000 mieszkańców przypada 150 firm, w Choszcznie i Łobzie – 100.

Według danych podanych przez Urząd Statystyczny w Szczecinie na koniec 2022 r. w rejestrze REGON odnotowano w regionie 245 268 podmiotów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie). Stanowi to wzrost o 5 315 więcej niż rok wcześniej. Blisko trzy czwarte jednostek w rejestrze stanowiły osoby fizyczne. Najczęściej podmioty prowadziły działalność związaną z handlem; naprawą pojazdów samochodowych oraz budownictwem.

Na województwo zachodniopomorskie na koniec 2022 r. przypadało 4,9% ogółu podmiotów w rejestrze REGON zarejestrowanych w kraju. Dominował w tej dziedzinie sektor prywatny, udział sektora publicznego w ogólnej liczbie podmiotów wyniósł 2,7%. Ponad połowa z podmiotów gospodarki narodowej koncentrowała się w zachodniej części województwa – głównie na terenie podregionu m. Szczecin (30,2%) i podregionu szczecińskiego (28,9%). W pozostałych podregionach – koszalińskim i szczecinecko-pyrzyckim udział ten wyniósł odpowiednio 22,0% i 18,8%. Najwięcej podmiotów zarejestrowanych było w miastach na prawach powiatu: Szczecinie (74100) i Koszalinie (18502) oraz w powiatach: kołobrzeskim (14399), stargardzkim (13932), polickim (13599) i goleniowskim (10456), a najmniej – w łobeskim (3588), pyrzyckim (4308) i choszczeńskim (4575). W ciągu roku liczba podmiotów zwiększyła się we wszystkich powiatach, a najwięcej jednostek przybyło w m. Szczecin (1844) oraz powiatach: polickim (545), stargardzkim (359), kołobrzeskim (353) i koszalińskim (288).

Zmiany liczby podmiotów gospodarki narodowej w 2022 r. (stan w dniu 31 grudnia)

Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie

W 2022 r. w województwie zachodniopomorskim na 1000 mieszkańców przypadało 149,1 podmiotów gospodarki narodowej. Najwyższe wartości tego wskaźnika odnotowano w miastach na prawach powiatu: Szczecinie (188,5) i Koszalinie (176,8) oraz w powiatach kołobrzeskim (186,4) i kamieńskim (179,3), a najniższe – w powiatach choszczeńskim (101,5) i łobeskim (105,8).

Podmioty gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców w 2022 r. (stan w dniu 31 grudnia)

Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie

 

Podobnie jak w latach poprzednich w rejestrze REGON przeważały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Ich liczba na koniec grudnia 2022 r. wyniosła 181240 (o 3959 więcej niż przed rokiem), co stanowiło 73,9% ogółu zarejestrowanych podmiotów. Kolejną pozycję pod względem wielkości udziału zajmowały spółki handlowe (8,5%). Ich liczba w skali roku wzrosła o 847 podmiotów do 20951, a wśród nich najwięcej przybyło spółek z o.o. (945 jednostek). W skali roku ubyło 58 spółek komandytowych i 55 jawnych. Zdecydowaną większość spółek handlowych stanowiły spółki kapitałowe (85,8%). Udział spółek osobowych wyniósł 14,2%. Według stanu na koniec grudnia 2022 r. liczba zarejestrowanych spółek cywilnych wyniosła 13813 (o 77 mniej niż przed rokiem), co stanowiło 5,6% ogółu zarejestrowanych podmiotów. Liczba stowarzyszeń i organizacji społecznych w skali roku zwiększyła się o 187 jednostek do 6402, a ich udział stanowił 2,6% zarejestrowanych podmiotów. Od kilku lat obserwuje się wzrost liczby fundacji. W 2022 r. ich liczba wyniosła 1194, tj. o 58 więcej niż przed rokiem. W badanym roku udział fundacji wśród ogółu podmiotów w rejestrze REGON utrzymał się na ubiegłorocznym poziomie (0,5%).

Według stanu na koniec 2022 r. najwięcej podmiotów prowadziło działalność w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (44328, co stanowiło 18,1% ogółu zarejestrowanych podmiotów). Wśród pozostałych sekcji najwięcej jednostek odnotowano w budownictwie (38733), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (20054), przetwórstwie przemysłowym (19151), obsłudze rynku nieruchomości (19151), pozostałej działalności usługowej (16355), opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (16089) oraz zakwaterowaniu i gastronomi (15118).

W porównaniu z 2021 r. największy wzrost liczby podmiotów odnotowano wśród jednostek należących do sekcji budownictwo (o 1898), a największy spadek – w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 155). Osoby fizyczne najczęściej prowadziły działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych (19,3%) i budownictwa (18,9%). Znaczący udział miały również sekcje: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,3% ogółu osób fizycznych), przetwórstwo przemysłowe (8,4%) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (8,2%). Działalność spółek handlowych skoncentrowana była głównie w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (16,9%), budownictwo (15,0%) oraz przetwórstwo przemysłowe (12,4%). Działalność spółek cywilnych dotyczyła głównie sekcji: handel; naprawa pojazdów samochodowych (41,0%), zakwaterowanie i gastronomia (10,1%), przetwórstwo przemysłowe (9,5%) oraz budownictwo (9,4%).