Tomasz Augustyn

Gotowy jest plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomiczne. Dokument pokryje około 97% polskich obszarów morskich i będzie stanowił kompleksową regulację w zakresie morskiego planowania przestrzennego.

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt uchwały Rady Ministrów ws. przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej. Ma on na celu zarezerwowanie obszarów pod morskie farmy wiatrowe, planowane obecnie i w przyszłości, zabezpieczenia przestrzeni morskiej dla takich działań jak: rozbudowa potencjału gospodarki morskiej opartej na sieci portów morskich; zapewnienie możliwości rozwoju i bezpieczeństwa żeglugi; przemysłowe i energetyczne wykorzystanie zasobów morza, takie jak morska energetyka wiatrowa, górnictwo morskie, rybołówstwo kutrowe czy energetyka jądrowa, a także trwały i zrównoważony rozwój turystyki nadmorskiej i morskiej.

Zawarte w projekcie rozstrzygnięcia zawierają określenie podstawowej funkcji danego akwenu, innych dopuszczalnych na nim funkcji, informacje o inwestycjach celu publicznego, w tym o ich rozmieszczeniu, planowanej do realizacji w ramach funkcji akwenu, warunki dotyczące obronności i bezpieczeństwa państwa czy ustalenia wiążące samorządy województw. Wśród rozwiązań szczegółowych wydzielono jeden akwen zarezerwowany na potrzeby elektrowni jądrowej i jej chłodzenia. Akwen ma dwa warianty, odpowiadające dwóm rozpatrywanym lokalizacjom: Żarnowiec i Lubiatowo-Kopalino.

Siedem obszarów ma podstawową funkcję pozyskiwanie energii odnawialnej. Dopuszczono tam pozyskiwanie energii z wiatru. Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu planu, wybrano akweny najbardziej predestynowane do pozyskiwania energii odnawialnej według zgromadzonych materiałów planistycznych oraz te, dla których zostały wydane prawomocne pozwolenia lokalizacyjne. Na 17 akwenach dopuszcza się konstrukcje do poszukiwania, rozpoznawaniu złóż i wydobywaniu węglowodorów. Funkcją podstawową dla pięciu akwenów jest obronność i bezpieczeństwo państwa – to poligony morskie, które są strefami zamykanymi dla rybołówstwa i żeglugi. Sześć wydzielonych akwenów ma funkcję podstawową – ochronę środowiska i przyrody. Obejmują one m. in. morskie obszary Wolińskiego i Słowińskiego Parków Narodowych, czy obszary Ławicy Odrzanej i Ławicy Słupskiej.

Prace nad dokumentem rozpoczęto w 2016 roku na zlecenie Dyrektorów Urzędów Morskich w Słupsku, Gdyni i Szczecinie. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200 000 wykonał Instytut Morski w Gdańsku przy współpracy z gdyńskim Morskim Instytutem Rybackim – Państwowym Instytutem Badawczym. Obowiązek opracowania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich najpóźniej do dnia 31 marca 2021 r. nakłada Art. 15 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich. Celem jest określenie poszczególnych funkcji i sposobów wykorzystania obszarów morskich oraz zarządzanie występującymi na obszarach morskich konfliktami.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, projekt planu zagospodarowania jest przyjmowany w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów. Za sporządzenie dokumentu odpowiada właściwy terytorialnie dyrektor urzędu morskiego. Plan musi być aktualizowany raz na 10 lat.