Tomasz Augustyn

Pomorze Zachodnie to jeden z największych beneficjentów Bonu Turystycznego, choć jego mieszkańcy najrzadziej z niego korzystali.

Bon turystyczny stanowił formę wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19. Wynosił jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 r. życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Za pomocą bonu można było dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju. Bon był ważny od sierpnia 2020 roku do końca marca 2023 roku.

Ministerstwo Sportu i Turystyki przedstawiło sprawozdanie z realizacji ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.. Wynika z niego, że w całym okresie programowania płatności za pomocą bonów wyniosły 3 170 876 202,64 złotych. Najwyższa wartość płatności bonem w ujęciu rocznym odnotowano w roku 2021, wówczas suma dokonanych płatności wyniosła 1,7 mld złotych, co miało wiązek z częściowym znoszeniem ograniczeń pandemicznych. Z kolei w roku 2023 – gdy bon można było aktywować już tylko wyłącznie w pierwszym kwartale – płatności były ośmiokrotnie niższe.

Wśród osób wykorzystujących bon największą popularnością cieszyły się odpowiednio województwa: małopolskie (675 milionów złotych), pomorskie 9543 miliony złotych) i zachodniopomorskie (470 milionów złotych). Łącznie strumień płatności w tych trzech regionach osiągnęła ponad 50 % sumy wszystkich płatności dokonanych w Programie. Na drugim biegunie lokowały się województwa podlaskie (39 milionów), opolskie (26 milionów) i lubuskie 922 miliony).

Udział w programie beneficjentów z poszczególnych województw wyrażony stosunkiem faktycznie zrealizowanych płatności do alokacji środków dostępnej w danym województwie wynosił miedzy 80 a 88%, przy czym najniższą wartość uzyskał w województwa zachodniopomorskim. W największym stopniu z instrumentu korzystali mieszkańcy Śląska, w odrobinę mniejszym – województw małopolskiego i wielkopolskiego.