Tomasz Augustyn

Mieszkańcy Pomorza Zachodniego statystycznie mają większe szanse na dłuższe trwanie życia w zdrowiu.

Wydłużenie trwania życia w zdrowiu jest jednym z głównych celów polityki zdrowotnej wielu krajów. Jeżeli oczekiwane trwanie życia w zdrowiu wzrasta szybciej niż przeciętne trwanie życia, oznacza to, że ludzie przez coraz większą część życia charakteryzują się dobrym zdrowiem. Oczekiwane lata przeżyte w zdrowiu nazywane też wskaźnikiem oczekiwanej długości życia bez niepełnosprawności to wskaźnik obrazujący sytuację zdrowotną ludności, obliczany na podstawie tablic trwania życia oraz indywidualnie i subiektywnie postrzeganej niepełnosprawności. Wartość tego wskaźnika interpretuje się jako przewidywaną średnią liczbę lat jaką ma do przeżycia bez niepełnosprawności osoba w wieku x ukończonych lat, pod warunkiem, że aktualne warunki umieralności i utraty zdrowia populacji utrzymają się na obecnym poziomie.

W województwach Polski północno zachodniej proporcja oczekiwanego trwania życia w zdrowiu w momencie narodzin do przeciętnego trwania życia jest wyższa niż w województwach leżących na wschodzie kraju. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w przypadku mężczyzn, województwa charakteryzujące się zarówno niskim trwaniem życia, jak i trwaniem życia w zdrowiu to: łódzkie, dolnośląskie i świętokrzyskie. Najbliżej poziomu krajowego wartości tych wskaźników są dla województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i opolskiego. Województwo pomorskie jest jedynym województwem w przypadku mężczyzn, gdzie oba wskaźniki są na wysokim poziomie. Tymczasem w województwach lubuskim oraz zachodniopomorskim, pomimo niskiego trwania życia obserwuje się relatywnie wysokie trwanie życia w zdrowiu. W województwie zachodniopomorskim wynosi ono 60,7 lat, nieznacznie ustępując wartości wskaźnika dla Wielkopolski (61,2 lat).

W przypadku kobiet najniższym poziomem obu parametrów charakteryzowały się województwa: łódzkie i śląskie. W województwach: dolnośląskim, opolskim i świętokrzyskim parametry te kształtują się na poziomie krajowym. Województwa, w których zarówno trwanie życia, jaki i trwanie życia w zdrowiu wyraźnie przekraczają poziom krajowy to: mazowieckie oraz pomorskie. W województwie lubuskim pomimo niskiego trwania życia występuje wysoki wskaźnik trwania życia w zdrowiu, wyraźnie przekraczający poziom krajowy i wynoszący 80,8 % życia w zdrowiu (na Pomorzu Zachodnim – 80,4 %). W 2020 roku oraz zachodniopomorskim trwanie życia kobiet w zdrowiu wzrosło o 0,6 roku.

Oczekiwane trwanie życia w zdrowiu dla kobiet w 2020 r. w podziale na województwa

Oczekiwane trwanie życia w zdrowiu dla mężczyzn w 2020 r. w podziale na województwa

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

W skali całego kraju w 2020 roku trwanie życia w zdrowiu wyniosło 59,2 roku dla mężczyzn i 63,1 roku dla kobiet, oznacza to spadek w stosunku do roku poprzedniego odpowiednio o 0,5 i 0,2 roku. Redukcja ta w głównej mierze była związana ze skróceniem się przeciętnego trwania życia.