Jerzy Hausner: Miasto-Idea – nowe podejście do rozwoju miast

Czym jest idea miasta? To specyficzny dla niego proces wytwarzania wartości. Jego uchwycenie wymaga dostrzeżenia że miasto jest nie tylko przestrzenią fizyczną (przedmiotową, zagospodarowaną materialnie, cywilizacją), ale równocześnie społeczną (podmiotową, interaktywną, kulturą). Dotychczasowy paradygmat zarządzania miastem i jego rozwojem polegający na zarządzaniu imperatywnym, władczym wyczerpał się Stosowanie w nich rozwiązań schematycznych i uniwersalnych jest skazane na niepowodzenie. Potrzebne jest podejście procesowe. Działania należy skupić na wykreowaniu nowych mechanizmów dostosowawczych, a nie na uruchomieniu poszczególnych czynników zmiany.

https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/news/Konferencje_BGK/XIII_Konferencja_BGK_dla_JST/Hausner_J._-_Miasto-Idea._Nowe_podejscie_do_rozwoju_miast.pdf

Grzegorz Gorzelak, Maciej Smętkowski: Rozwój regionalny, polityka regionalna.

Czołowi przedstawiciele Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), interdyscyplinarnego ośrodka badawczego i dydaktycznego działającego w ramach Instytutu Ameryk i Europy (IAiE) na Uniwersytecie Warszawskim, akcentują najważniejsze aspekty kwestii rozwoju regionalnego i praktyki prowadzenia polityki regionalnej w polskiej perspektywie. Odwołują się do zmian polskiej doktryny polityki przestrzennej i regionalnej, zmiany struktur regionalnych kraju,  także do elementów i problemów obecnych we współczesnym podejściu do rozwoju regionalnego i polityki przestrzennej. Formułują wreszcie konstruktywne propozycje w obszarze polityki regionalnej.  

https://for.org.pl/pl/publikacje/raporty-for/raport-for-rozwoj-regionalny-polityka-regionalna

Andrzej Gałązka: Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego – wybrane teorie, czynniki i bariery rozwoju regionalnego

Opracowanie Biura Analiz Sejmowych prezentujące wybrane teorie rozwoju regionalnego. Pierwszą z nich jest koncepcja rozwoju „topdown”, zgodnie z którą region rozumiany jest jako „obiekt” rozwoju: procesy zachodzące w regionie są konsekwencją zewnętrznych uwarunkowań rozwoju. Następnie przedstawiono wybrane „oddolne” teorie rozwoju regionalnego, w których wiodącą rolę przypisuje się zróżnicowanej działalności regionu, który jest „podmiotem”, a nie „przedmiotem” procesów rozwojowych. Autor zwraca uwagę na odniesienia do rozwoju regionalnego w koncepcjach „nowej geografii ekonomicznej” i ekonomii ewolucyjnej, które ukazują złożoność współczesnych procesów rozwoju regionalnego.

http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/F8FD7525160705AEC1258132004410DB/%24File/2.%20Andrzej%20Ga%C5%82%C4%85zka%20Teoretyczne%20podstawy%20rozwoju%20regionalnego%20%E2%80%93%20wybrane%20teorie%2C%20czynniki%20i%20bariery%20rozwoju%20regionalnego%20Studi.pdf