Tomasz Augustyn

Jak wzmocnić potencjał e-mobilności wysp Uznam i Wolin? Eksperci sugerują m.in. decentralizacje sieci energetycznej, zmiany w planowaniu przestrzennym i budowę magazynów energii.   

Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Sp. z. o.o.na zlecenie Regionalnego Biuro Gospodarki Przestrzennej sporządził „Analiza uwarunkowań rozwoju e- mobilności na obszarze wysp Uznam i Wolin”. Działanie to stanowi element projektu „MoRE – Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt ma na celu intensyfikację polsko-niemieckiej współpracy instytucjonalnej w zakresie zagadnień energetycznych i planistycznych w ujęciu transgranicznym z uwzględnieniem działań świadomościowych, wymagających współpracy szerokiego grona interesariuszy z Polski i Niemiec. Idea projektu MoRE nawiązuje do rezultatów projektu pn „Koncepcja rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina” w ramach, którego zdefiniowano obszar działania: Region modelowy energii odnawialnych.

W analizie zostało opisane szerokie spektrum uwarunkowań związanych z obecnymi możliwościami i barierami dotyczącymi wdrażania rozwiązań e-mobilności przez samorządy oraz wskazane rekomendacje dalszych działań w tym zakresie. Równolegle dokument o tożsamej specyfikacji realizowany jest po stronie niemieckiej co da możliwość porównania i oceny podejść poszczególnych krajów do wdrażania rozwiązań w tym zakresie.

Według autorów opracowania obszar wysp Uznam i Wolin to ze względu na wysoki udział OZE w miksie energetycznym, konieczność ochrony zasobów środowiska (park narodowy, liczne obszary chronione) i bliskość dynamicznie rozwijającego się niemieckiego rynku miejsce o jednych z najlepszych uwarunkowań rozwoju elektromobilności w Polsce. Mimo to, pod koniec 2020 r. w Świnoujściu zarejestrowanych było 8 samochodów osobowych i pojazdów dostawczych, a w powiecie kamieńskim zaledwie 4. Bariery dla rozwoju elektromobilności wynikają w znaczniej mierze z przepisów i wyzwań krajowych i nie mają charakteru regionalnego czy lokalnego. W analizie opisano główne wyzwania w zakresie rozwoju elektromobilności. Eksperci uważają, że przemieszczanie się do celów podróży na wyspach Wolin i Uznam transportem zbiorowym, rowerem czy zeroemisyjnymi pojazdami samochodowymi nie jest w dostatecznym stopniu uprzywilejowane i nie stanowi realnej zachęty do rezygnacji z samochodu spalinowego.

Rozwój elektromobilności wymaga zmiany podejścia do rozwoju sieci energetycznej w kierunku jej decentralizacji i stosowania rozwiązań z zakresu Smart Grid. Przebieg i parametry sieci muszą być uzgadnianie pod kątem planowanych lokalizacji stacji ładowania. Niezbędne jest m.in. wypracowania rozwiązań, które pozwolą na zapewnienie odpowiedniej mocy dla stacji ładowania w miejscach wskazanych w dokumentach planistycznych, jak też budowa magazynów energii. Autorzy opracowania postulują też wypracowanie zinstytucjonalizowanej formy współpracy polsko-niemieckiej, która obejmie kwestie integracji rozkładowej, infrastrukturalnej i taryfowej czy też utworzenie transgranicznych linii autobusowych obsługiwanych przynamniej częściowo taborem zeroemisyjnym, optymalnie obsługiwanych taborem zakupionym w ramach wspólnej inicjatywy polsko- niemieckiej.