Tomasz Augustyn

W zeszłym roku przedsiębiorstwa z województwa zachodniopomorskiego płaciły pensje o przeciętnie 600 zł niższe niż średnio w kraju.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń–wrzesień 2023 roku wyniosło 7 336,43 zł i było o 12,0% wyższe niż w analogicznym okresie 2022 roku, gdy wzrost wyniósł 13,3%) Wzrost wynagrodzeń odnotowano we wszystkich województwach – największy w warmińsko-mazurskim (o 13,5%), a następnie dolnośląskim (o 13,2%) oraz lubuskim i małopolskim (po 13,1%); najmniejszy – w: podlaskim (o 10,1%), pomorskim (o 10,3%) i mazowieckim (o 11,1%). Na Pomorzu Zachodnim był to wzrost należący do najwyższych w kraju, wyniósł on 12%.

Najwyższy poziom wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw utrzymywał się w województwie mazowieckim (115,3% średniej krajowej). Wynagrodzenia wyższe niż średnio w Polsce odnotowano również w: dolnośląskim (o 5,4%), małopolskim (o 5,3%), pomorskim (o 1,9%) oraz śląskim (o 1,8%). Podobnie jak w okresach poprzednich, najniższy poziom wynagrodzeń wystąpił w warmińsko-mazurskim (o 18,1% mniej niż średnio w kraju). W grupie województw o najniższym wynagrodzeniu znalazły się także: podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie i podlaskie (odpowiednio o: 18,0%, 17,6%, 16,0% i 14,6% mniej niż średnio w kraju)

Relacja przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw do średniej krajowej, w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku, poprawiła się w 12 województwach, w tym najwyraźniej w: dolnośląskim i warmińsko-mazurskim (po 1,1 p. proc.) oraz małopolskim (o 1,0 p. proc.). Pogorszenie obserwowano w: pomorskim (o 1,6 p. proc.), podlaskim (o 1,5 p. proc.), mazowieckim (o 1,0 p. proc.) oraz nieznaczne – w wielkopolskim. Rozpiętość w relacji do średniej krajowej między województwami o najwyższym i najniższym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się o 2,1 p. proc. i wyniosła 33,4 p. proc.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przemyśle w okresie styczeń–wrzesień 2023 r. wyniosło 7 243,26 zł i było 11,7% wyższe niż w analogicznym okresie 2022 roku (wówczas notowano wzrost o 11,8%). Wzrost odnotowano we wszystkich województwach, w tym największy w podkarpackim (o 13,5%), a następnie w: kujawsko-pomorskim (o 13,2%), dolnośląskim (o 13,0%), warmińsko-mazurskim (o 12,8%) i lubelskim (12,6%). Najmniej wzrosły przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w przemyśle w pomorskim (o 9,6%), podlaskim (o 9,8%), zachodniopomorskim (o 10,3%) i wielkopolskim (o 10,5%).

Wynagrodzenia w przemyśle były wyższe niż średnio w kraju w 4 województwach: dolnośląskim (o 13,5%), śląskim (o 10,3%), mazowieckim (o 9,6%) oraz pomorskim (o 1,7%). W pozostałych województwach kształtowały się poniżej średniej krajowej; najniższe nadal notowano w: warmińsko-mazurskim, podkarpackim, podlaskim, kujawsko-pomorskim i świętokrzyskim (odpowiednio o: 14,8%, 12,9%, 12,8%, 11,8% i 10,8% mniej niż średnio w kraju).

W porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku relacja przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w przemyśle do średniej krajowej poprawiła się w 10 województwach – od 1,4 p. proc. w podkarpackim do po 0,1 p. proc. w łódzkim i małopolskim. Pogorszenie (od 1,9 p. proc. do 0,3 p. proc.) dotyczyło: pomorskiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i lubuskiego.