Tomasz Augustyn

Wytyczone zostały kierunki oraz wizja rozwoju systemu transportowego województwa zachodniopomorskiego do 2030 roku.

Przyjęty w dniu 17 stycznia przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dokument pn. „Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030” stanowi wizję rozwoju infrastruktury transportowej regionu do roku 2030 i kierunek prowadzenia polityki transportowej po tym okresie. Ponadto określa szeroki zakres działań i kierunków skutecznego wdrażania polityki transportowej obejmujący m.in. zagadnienia transportu publicznego, problematykę zrównoważonej mobilności, kwestie zarządzania danymi transportowymi, politykę edukacyjną czy optymalizację procesów skutecznego zarządzania politykami. Służy prowadzeniu spójnej i wielopłaszczyznowej polityki transportowej odpowiadającej nowym wyzwaniom związanym z celami polityki europejskiej i krajowymi oraz regionalnymi kierunkami rozwoju.

W skali regionu najwięcej podróży realizowanych jest w destynacji związanej ze stolicą województwa, tj. miastem Szczecinem, który generuje 572 779 podróży, co stanowi 23,4% globalnej liczby podróży w województwie. Równocześnie każdego dnia do Szczecina realizowanych jest ponad 26% wszystkich podróży z obszaru województwa, (Koszalin generuje 6,1% podróży, przy jednoczesnej realizacji na teren gminy 8,5% podróży w skali województwa; inne liczące się ośrodki to: Kołobrzeg – odpowiednio 4,7% i 5,3% podróży; Stargard – 3,9% i 4,1% podróży, Świnoujście – 3,3% oraz 3,4%, Szczecinek – 2,1% i 2,4 %). Pozostałe gminy charakteryzują się dobowym ruchem nie przekraczającym 2% w skali województwa. Najwięcej podróży związanych z ruchem zewnętrznym, generowanych jest pomiędzy Szczecinem, a Gorzowem Wielkopolskim, co związane jest z tranzytowym charakterem trasy S3. Podobne zależności zauważyć można wzdłuż korytarza drogi S10, powiązanych z nią dróg krajowych nr 10 i 11, czyli z kierunku Bydgoszczy i Poznania przez Piłę. W osi wschód – zachód najwięcej podróży wykonywanych jest wzdłuż drogi krajowej nr 6, prowadzącej od Trójmiasta, przez Słupsk w kierunku Koszalina i dalej Kołobrzegu, z wykorzystaniem trasy S6 i drogi krajowej nr 11. Odcinki szczególnie obciążone ruchem to odcinek autostrady A6 i drogi ekspresowej S3 i S6 pomiędzy węzłem Szczecin Kijewo i węzłem Goleniów Południe, gdzie natężenie ruchu osiąga wartości w przedziale 25 001 – 33 881 poj./dobę. Duże natężenia, w przedziale 15 000-25 000 poj./dobę odnotowane są w granicach stolicy województwa – miasta Szczecina (droga krajowa nr 10, odcinek autostrady A6 pomiędzy węzłami Szczecin Zachód i Szczecin Kijewo), na odcinku drogi ekspresowej S10 (granica miasta Szczecin – węzeł Stargard Zachód) oraz drodze ekspresowej S3 (Szczecin – Gorzów Wielkopolski). Wartości te zanotowano również na obwodnicy miasta Goleniów, drodze ekspresowej S6 (Goleniów – Nowogard) oraz odcinku drogi ekspresowej S6 i S11 (węzeł Borkowice – węzeł Bielice). Największa liczba pasażerów komunikacji zbiorowej obserwowana jest na odcinku Szczecin – Stargard, gdzie osiąga wartości w przedziale 9 000 – 14 357 pas./dobę. Potoki pasażerskie wahające się pomiędzy 5 000 – 9 000 pas./dobę, obserwowane są pomiędzy miastem wojewódzkim, a miastami Goleniów i Gryfino, jak również pomiędzy miastem Stargard, a miastami Choszczno i Węgorzyno.

W ogólnej liczbie podróży realizowanych w typowym dniu, w motywacji dom – inne – dom, realizowanych jest ponad 46% podróży, w motywacji dom – praca realizowanych jest 31,7%, podróże w motywacji związanej ze szkołą to 13,9%. Z wykorzystaniem transportu indywidualnego realizowanych jest 74,2% podróży. Największym udziałem podróży wykonywanych transportem zbiorowym (39%) charakteryzują się podróże codzienne, obligatoryjne. W pozostałych grupach motywacji, udział podróży wykonywanych transportem zbiorowym jest zdecydowanie mniejszy i stanowi blisko 15% w grupie podróży innych oraz 11,3% w grupie podróży biznesowych.

Jako cel główny „Polityki Transportowej Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030” przyjęto poprawę dostępności transportowej województwa przy jednoczesnej poprawie warunków życia mieszkańców poprzez ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu. Jednocześnie dla celu głównego określono cele szczegółowe, które w szerszy sposób opisują zadania i problemy stojące przed władzami regionu: Zrównoważony transport dostępny dla każdego, Spójna i wydajna infrastruktura, Bezpieczeństwo i zdrowie, Efektywne zarządzanie i cyfryzacja transportu.

W ramach prac nad rozwojem systemu transportowego wypracowano 3 różniące się między sobą scenariusze planistyczne. Scenariusze stanowią ukierunkowaną wizję funkcjonowania i rozwoju systemu transportowego województwa. Służą one porównaniu tego, które z proponowanych w nich działań, mających wpływ na sferę popytową (pasażerowie transportu zbiorowego i użytkownicy transportu indywidualnego, transport towarowy i multimodalny), podażową (układ oraz parametry infrastruktury transportowej) oraz ekonomiczną (wielkość nakładów przeznaczonych na realizację i ponoszonych kosztów utrzymania) w optymalny sposób wpłyną na system transportowy i pozwolą na osiągnięcie największych korzyści społecznych. Dokonując wyboru scenariusza rekomendowanego wzięto pod uwagę dane wynikające z oceny scenariuszy pod względem ekonomicznym, wpływu na środowisko oraz bezpieczeństwa, które ze względu na zróżnicowanie scenariuszy uzupełniono o dodatkowe czynniki pozwalające na wieloaspektowe porównanie i dokonanie odpowiedzialnego wyboru drogi rozwoju systemu transportowego regionu.

Dokument dostępny jest pod adresem: https://wit.wzp.pl/sites/default/files/etap_ii_-_rpt_wzp_20231129.pdf

Czytaj także: