Tomasz Augustyn

Pozycja Polski nad Bałtykiem warta jest aktywnych zabiegów. Trzeba szukać różnych ścieżek jej kształtowania, zwłaszcza poprzez istniejące instrumenty i struktury współpracy. Jedna z nich jest Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego. 

Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego (KPMB, Baltic Sea Parliamentary Conference – BSPC) została powołana w 1991 roku w Helsinkach jako forum dialogu politycznego między parlamentarzystami z Regionu Morza Bałtyckiego. Misją KPMB jest podnoszenie świadomości i budowanie opinii w zakresie bieżących zagadnień politycznych oraz spraw istotnych dla Regionu Morza Bałtyckiego, promowanie i pobudzanie różnych inicjatyw i wysiłków w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju ekologicznego, społecznego i ekonomicznego Regionu oraz uwidacznianie jego znaczenia i dotyczących go zagadnień  w szerszym europejskim kontekście. KPMB inicjuje polityczne działania w regionie i nadaje im kierunek. Wspiera i wzmacnia demokratyczne instytucje w państwach uczestniczących, usprawnia dialog między rządami, parlamentami i społeczeństwem obywatelskim, wzmacnia wspólną tożsamość Regionu dzięki współpracy parlamentów krajowych i regionalnych. KPMB może rozpatrywać wszystkie sprawy szczególnie interesujące i mające znaczenie dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz może, w razie potrzeby, wydawać opinie na temat tych zagadnień.

Konferencja plenarna organizowana jest raz do roku przez jedną z uczestniczących delegacji. Polska była gospodarzem konferencji w 1994, 1997 i 2014 roku. Prace organizacji pomiędzy konferencjami plenarnymi koordynuje Komisja Stała. Prace KPMB wspierają  grupy robocze. W pracach KPMB uczestniczą delegacje nie tylko parlamentów narodowych, ale również parlamentów  lokalnych oraz –  jako obserwatorzy – organizacje międzynarodowe i zgromadzenia parlamentarne i PE. Językiem roboczym prac konferencji jest angielski.

Tegoroczna sierpniowa bałtycka konferencja parlamentarna zakończyła litewską prezydencję w KPMB.  Przewodnictwo w organizacji do sierpnia 202 objęła Szwecja, a przewodniczący szwedzkiej delegacji Pyry Niemi kieruje jej pracami. Następna konferencja parlamentarna Morza Bałtyckiego odbędzie się w Sztokholmie w sierpniu 2021 roku.

Prezydencja szwedzka zajmuje się tematem „Zrównoważona demokracja – jak stawić czoła zmieniającemu się światu” i koncentruje się na różnych aspektach demokracji, poparciu społecznym, zaufaniu i partycypacji politycznej. W ciągu najbliższego roku nacisk zostanie położony na:

– rzetelne stosunki sąsiedzkie, intensywność współpracy, w tym udział i zaufanie do systemu demokratycznego, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i społeczeństwa obywatelskiego.

– demokrację w zmieniającym się krajobrazie medialnym.

– przystosowanie się do nowej sytuacji demograficznej i wyzwań stojących przed europejskim modelem dobrobytu.

– zmiany klimatu i różnorodność biologiczną.