Andrzej Pieśla

Poszerza się oferta regionu dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które mogą być zaangażowane w prace zawodową, rehabilitację i codzienne funkcjonowanie.

 W Karlinie oficjalnie otwarto zakład aktywności zawodowej prowadzony przez spółdzielnię socjalną „Feniks” z Białogardu. To dziesiąta tego rodzaju placówka w województwie zachodniopomorskim. oferuje przede wszystkim usługi w nowoczesnej, ekologicznej pralni. W ZAZ-ie  zatrudnionych jest 25 osób z niepełnosprawnością, których w codziennej pracy wspierają asystenci.

Zakłady Aktywności Zawodowej są formą działalności gospodarczej połączonej z wymiarem społecznym, które dają osobom z niepełnosprawnością możliwość pełnego uczestnictwa w życiu. Oferują miejsca pracy, ale także możliwość uczestnictwa w rehabilitacji. Na koniec 2020 r. na terenie kraju działało 127 zakładów aktywności zawodowej. Liczba ZAZ w porównaniu z 2019 r. wzrosła o 4 jednostki. Szczególnie liczne są one w południowej Polsce, najwięcej ZAZ-ów funkcjonowało w województwie śląskim (14), podkarpackim (13) i małopolskim (11). Podmioty tego rodzaju na terenie kraju zatrudniały łącznie 5,6 tys. osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Większość jednostek w 2020 r. (64,6%) prowadziły organizacje non-profit. W przypadku 33,1% ZAZ organem prowadzącym były jednostki samorządu terytorialnego (gminy lub powiaty), dwa zakłady prowadziły spółdzielnie socjalne, a jeden ZAZ prowadzony był przez spółkę. Struktura organów prowadzących zakłady aktywności zawodowej nie zmieniła się znacząco od 2019 r.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego działa 10 zakładów aktywności zawodowej – pierwszy powstała w 2000 roku w Stargardzie, kolejne w Kołobrzegu, Kamieniu Pomorskim, Dobrej, Goleniowie, Silnowie, Wałczu, Gryfinie, Choszcznie i najmłodszy w Karlinie. Szeroki wachlarz ich usług obejmuje m.in. działalność gastronomiczną, utrzymanie zieleni, prace stolarskie, a także prowadzenie myjni samochodowej. Budowa i rozwój nowych placówek aktywności zawodowej uzyskało wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, ZAZ-y wspierane są też ze środków budżetu województwa i PFRON.

W roku 2008 ZAZ-y w regionie oferowały 94 miejsca pracy, dziś w 10 placówkach w na terenie regionu zatrudnionych jest ponad 700 osób z niepełnosprawnością. Ponadto w regionie funkcjonuje 10 zakładów pracy chronionej, w tym trzy w Szczecinie (wszystkie to spółdzielnie inwalidów). Na ofertę jednostek reintegracyjnych składają się także centra integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej i kluby integracji społecznej, placówek tych jest w regionie łącznie 63 (w zamieszczonym poniżej zestawieniu nie uwzględniono placówki w Karlinie).

Jednostki reintegracyjne w Polsce (2020)

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

 

Jednostki reintegracyjne w województwie zachodniopomorskim (2020)

Źródło: Główny Urząd Statystyczny