Andrzej Pieśla

Perspektywy dla rynku pracy w północno – zachodniej Polsce na najbliższe miesiące są kiepskie. W skali całego kraju – najgorsza od ponad 10 lat.

Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie intencji pracodawców dotyczących zwiększenia lub zmniejszenia całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Przeprowadzane jest od ponad 55 lat i jest jedną z najbardziej wiarygodnych analiz prognostycznych rynku pracy na świecie. To jedyne badanie o tak dużym globalnym zasięgu i długiej historii. Raport ManpowerGroup jest opracowywany na podstawie wywiadów indywidualnych z ponad 58 tysiącami pracodawców w 43 krajach i terytoriach, reprezentujących firmy prywatne i organizacje z sektora publicznego.

Wywiady na potrzeby bieżącej edycji Barometru przeprowadzono w wyjątkowych okolicznościach, związanych z pandemią COVID-19. Wyniki ankiety za trzeci kwartał 2020 roku prawdopodobnie odzwierciedlą wpływ globalnego zagrożenia zdrowotnego i mogą znacząco różnić się od poprzednich kwartałów. W miesiącach lipiec–wrzesień 6% pracodawców biorących udział w badaniu przewiduje zwiększenie zatrudnienia, 11% deklaruje zmniejszenie liczby pracowników, a 72% brak zmian personalnych, co daje prognozę netto zatrudnienia na poziomie –5%. Po uwzględnieniu korekty sezonowej prognoza netto zatrudnienia dla Polski wynosi –6%, co daje najniższy wynik od 12 lat, kiedy badanie przeprowadzono po raz pierwszy. Perspektywy zatrudnienia pogorszyły się o 7 punktów procentowych w porównaniu do poprzedniego kwartału, natomiast w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, wskaźnik zanotował spadek o 16 punktów procentowych.

Plany zatrudnienia w czterech z sześciu regionów Polski – Centralnym, Północnym, Północno-Zachodnim i Południowym – znajdują się na najniższym poziomie od momentu rozpoczęcia badania w 2008 roku. Wzrost zatrudnienia w trzecim kwartale 2020 roku przewidują pracodawcy w dwóch z sześciu regionów. Najkorzystniejszą prognozę netto zatrudnienia na poziomie +6% odnotowano na Wschodzie, natomiast prognozę równą +5% zgłaszają firmy w regionie Południowo-Zachodnim. W pozostałych regionach przedsiębiorstwa spodziewają się redukcji liczby pracowników, szczególnie w Centralnym i Południowym, gdzie wskaźnik wynosi –11%. Na Północy pracodawcy również zgłaszają niekorzystne perspektywy zatrudnienia, z prognozą na poziomie –10%, zaś prognoza dla regionu Północno-Zachodniego wynosi –8%. W porównaniu z poprzednim kwartałem pogorszenie planów rekrutacyjnych polskich firm odnotowano w pięciu z sześciu regionów. Najbardziej znaczące spadki prognoz, o 13 punktów procentowych, deklarowane są w dwóch regionach – Południowym i Centralnym. Prognozy ulegają pogorszeniu odpowiednio o 8 i 7 punktów procentowych w regionach Północnym i Północno-Zachodnim, natomiast pracodawcy w regionie Południowo- -Zachodnim deklarują spadek o 3 punkty procentowe. Na Wschodzie perspektywy zatrudnienia utrzymują się na stabilnym poziomie. W porównaniu z analogicznym kwartałem w ubiegłym roku pracodawcy deklarują pogorszenie perspektyw zatrudnienia we wszystkich sześciu regionach. Gwałtowny spadek, wynoszący 23 punkty procentowe, deklarowany jest na Południu, natomiast w centralnej i północno-zachodniej Polsce prognoza spadła o 19 punktów procentowych. Pracodawcy w regionie Północnym odnotowują pogorszenie planów rekrutacyjnych o 16 punktów procentowych, natomiast wynik dla regionu Południowo-Zachodniego obniżył się o 11 punktów procentowych.

Dla regionu północno – zachodniego, obejmującego województwa wielkopolskie, zachodniopomorskie i lubuskie, prognoza netto zatrudnienia w okresie lipiec–wrzesień wynosi –8%. Wskaźnik spadł o 7 punktów procentowych w porównaniu z drugim kwartałem 2020 r. oraz o 19 punktów procentowych w stosunku do analogicznego kwartału w roku ubiegłym. Prognoza netto zatrudnienia przed korektą sezonową wynosi –8%.

Prognoza sytuacji rynku pracy dla regionu północno – zachodniego ( lipiec – wrzesień 2020)

Źródło: Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia