Andrzej Pieśla

Dzięki ministerialnym Uniwersytet Szczeciński wzmocni potencjał we wspieraniu inteligentnych specjalizacji regionu oraz umiędzynarodowienia interdyscyplinarnych badań przyrodniczych.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizuje program „Regionalna inicjatywa doskonałości”. Jego pilotażowa edycja programu RID trwała w latach 2019 – 2023 roku. Celem programu jest umocnienie znaczenia działalności uczelni w dyscyplinach lub grupach dyscyplin naukowych lub artystycznych, dla których w danym regionie ogłaszany jest konkurs w ramach programu. Od 1 sierpnia do 1 września 2023 roku trwał nabór do pierwszej edycji programu, której realizacja rozpocznie się w 2024 roku i skończy się w 2027 roku. W ramach naboru Uniwersytet Szczeciński uzyskał dofinansowanie na dwa projekty na łączną kwotę ponad 28 mln zł.

Pierwszy z nich to Projekt pn. „Umocnienie potencjału naukowego na rzecz inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego”, realizowany przez Instytuty Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania w dziedzinie nauki społeczne i dyscyplinach: nauki o zarządzaniu i jakości oraz gospodarki przestrzennej i geografii społeczno- ekonomicznej. Jego głównym celem jest umocnienie potencjału naukowego na rzecz wspierania odpowiedzialnego rozwoju regionu oraz wybranych inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego, stanowi odpowiedź na te potrzeby. Szczególnie istotne jest wsparcie województwa zachodniopomorskiego w następujących inteligentnych specjalizacjach: „Turystyka i jakość życia”, „Niebieska gospodarka i zielony transport”, „Technologie i usługi przyszłości”. Wsparcie to będzie realizowane poprzez działania w obszarze nauki, dydaktyki i współpracy z otoczeniem. Realizacja opracowanej strategii doskonalenia jakości badań naukowych i poziomu kształcenia przyczyni się do rozwoju posiadanego potencjału badawczego oraz umocnienia pozycji Uniwersytetu Szczecińskiego jako regionalnego ośrodka doskonałości naukowej i dydaktycznej o silnym powiązaniu z otoczeniem regionalnym i międzynarodowym. W trakcie trwania projektu realizowane będą wyjazdy naukowe, uczestnictwo w konferencjach naukowych i szkolenia, publikacje, prowadzenie badań i grantów naukowych, organizacja wydarzeń naukowych, wdrażanie innowacyjnych metod nauczania, rozbudowa infrastruktury naukowo-dydaktycznej. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 14 400 000,00 zł.

Drugi projekt pn. „Zwiększenie potencjału, jakości oraz umiędzynarodowienia interdyscyplinarnych badań przyrodniczych” realizowany jest w Instytucie Nauk o Morzu i Środowisku oraz w Instytucie Biologii prowadzących działalność badawczą w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, która obejmuje różne aspekty środowiska biotycznego i abiotycznego – zarówno lądowego jak i wodnego, w wielu obszarach nauk: geologii, geografii, klimatologii i meteorologii, hydrologii, oceanografii, biologii, biochemii, biotechnologii, genetyki, ekologii, mikrobiologii i ochrony środowiska. Strategicznym celem projektu jest osiągnięcie w ciągu najbliższych 4 lat możliwie najwyższego poziomu badań naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim w zakresie nauk przyrodniczych. Wiąże się to z potrzebą zwiększenia potencjału badawczego obu instytutów oraz jakości badań przyrodniczych – zarówno środowiskowych jak i laboratoryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb społeczno-gospodarczych oraz rozszerzenia współpracy międzynarodowej. Przeprowadzona zostanie modernizacja infrastruktury badawczej, obejmująca zakup aparatury, sprzętu laboratoryjnego i odczynników, sprzętu do prac terenowych, sprzętu komputerowego, specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Instytutu przeprowadzą własne terenowe i laboratoryjne prace badawcze, analizy laboratoryjne zlecane jednostkom zewnętrznym, pracownicy naukowi oraz doktoranci wezmą udział w konferencjach, stażach naukowych i pobytach studyjnych w renomowanych jednostkach naukowych.