Andrzej Pieśla

Pomorze Zachodnie z największym przyrostem kapitału zagranicznego w roku 2022

Według danych opublikowanych przez GUS w 2022 roku przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego liczyła w Polsce 22 204 jednostki. Dominowały podmioty do 49 osób pracujących, stanowiły one 78,3% ogólnej liczby analizowanych przedsiębiorstw (mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób stanowiły 58,5% ogółu). Podmioty średnie (50–249 osób pracujących) stanowiły 14,1% całej grupy, podczas gdy duże przedsiębiorstwa, o liczbie pracujących 250 i więcej – 7,6%. Większość podmiotów prowadziła działalność gospodarczą związaną z handlem; naprawą pojazdów samochodowych (24,4%), przetwórstwem przemysłowym (19,8%), działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (9,9%) oraz budownictwem (8,7%). Najwięcej podmiotów z kapitałem zagranicznym miało swoją siedzibę w województwie mazowieckim (39,7%).

Ponad 80% kapitału zagranicznego ulokowano w pięciu województwach, podobnie jak w roku poprzednim, niemal połowę w województwie mazowieckim (46,3%), a ponad jedną trzecią (35,9%) w kolejnych czterech województwach: wielkopolskim (10,6%), dolnośląskim (10,5%), śląskim (9,8%) oraz zachodniopomorskim (5,0%). Udział kapitału zagranicznego w żadnym z pozostałych 11 województw nie przekroczył 4% wartości tego kapitału ulokowanego w Polsce. Największy przyrost kapitału zagranicznego w stosunku do roku poprzedniego odnotowano w województwach zachodniopomorskim (o 84,0%) i podkarpackim (o 27,6%). Spadek zanotowano w 7 województwach, największy w małopolskim (o 38,1%). W województwie zachodniopomorskim działało ogółem 895 takich przedsiębiorstw, w tym 499 mikro, 201 małych, 139 średnich i 56 dużych.

Podobnie jak rok wcześniej prawie 70% ogółu osób pracujących w podmiotach z kapitałem zagranicznym pracowało w podmiotach mających siedzibę w czterech województwach: mazowieckim (32,0%), wielkopolskim (16,1%), śląskim (10,7%) oraz dolnośląskim (9,5%).

Przychody ogółem wypracowane przez podmioty z województw mazowieckiego, wielkopolskiego i śląskiego łącznie stanowiły 62,6% przychodów ogółem wszystkich podmiotów z kapitałem zagranicznym (odpowiednio 36,7%, 15,6% oraz 10,3%). Podobnie koszty ogółem poniesione razem przez podmioty z tych trzech województw stanowiły łącznie 62,6% (odpowiednio 36,6%, 15,6% oraz 10,4%). Najwyższy wynik finansowy brutto uzyskały podmioty z siedzibą w województwach mazowieckim, wielkopolskim i śląskim. Łącznie wynik finansowy brutto podmiotów z kapitałem zagranicznym z tych województw stanowił 63,3% wyniku finansowego brutto dla ogółu podmiotów z kapitałem zagranicznym działających w Polsce i wyniósł odpowiednio 38,3%, 15,7%, 9,3%.

W układzie terytorialnym najwięcej nakładów na aktywa trwałe poniosły podmioty z województwa mazowieckiego – 38,8% nakładów wszystkich podmiotów z kapitałem zagranicznym. W dalszej kolejności, najwyższe nakłady na aktywa trwałe poniosły podmioty z województw: wielkopolskiego (14,8%), śląskiego (11,7%) i dolnośląskiego (9,8%).